Bidrag till kulturarvsarbete

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som får lämnas till särskilda insatser som har till syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Bidrag till kulturarvsarbete betalas ut i förskott och det är den sökande som anger start- och slutdatum för projektet. Bidraget regleras genom förordning  (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete som trädde i kraft den 1 augusti 2017.

Denna förordning ersätter tidigare förordning (2002:920), bidrag till arbetslivsmuseer, läs mer under relaterad information.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden. Dessa värden kan vara såväl fysiska som immateriella. Verksamheten ska vidare vara eller avses bli tillgänglig för allmänheten.

Organisationen/föreningen bör vara stabil med dokumenterad verksamhet. Inte bara ideella föreningar, utan även företag och stiftelser kan komma i fråga för bidrag, liksom nya initiativ och verksamhet under utveckling. (Endast juridiska personer är behöriga att söka.)

För detta kan man söka bidrag

Bidrag utgår som projektbidrag för särskilda insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla fysiska och immateriella kulturhistoriska värden.

Hösten 2017 använde sig Riksantikvarieämbetet av följande precisering av sådana insatser (dessa kan komma att ändras vid nästa ansökningsperiod):

Vård av materiellt kulturarv:

 • Bevarande och vård av föremål och utrustning
 • Komplettering av utrustning och föremål

Publik verksamhet:

 • Utställningar
 • Pedagogisk verksamhet
 • Trycksaker
 • Öka allmänhetens delaktighet

Säkerhet och tillgänglighet:

 • Säkerhetsbefrämjande åtgärder både för besökare och aktiva vid verksamheterna
 • Ökad tillgänglighet

Kunskapsuppbyggnad:

 • Dokumentation, katalogisering, arkivvård
 • Intervjuundersökningar
 • Kunskapsöverföring
 • Organisationsutveckling

Nätverk och erfarenhetsutbyte:

 • Nätverksbygge och samarbete mellan organisationer inom kulturarvsområdet

Övrigt att tänka på

Riksantikvarieämbetet ser gärna projekt som genererar kunskap eller metoder som kan utnyttjas av andra organisationer. Beskriv gärna hur organisationen uppmärksammar funktionshinders-, jämställdhets-, mångfalds- och/eller barnperspektivfrågor.

Bidrag ges inte som ett kontinuerligt verksamhets- eller driftsbidrag.

Så söker man medel

Vi öppnar för nya ansökningar i början av 2018. Du kommer att hitta ansökningsblanketten kommer under ”relaterade dokument” nederst när det börjar bli dags.

Ansökan måste vara fullständig. En fullständig ansökan innebär att blanketten i sin helhet är ifylld. För att ansökan ska betraktas som fullständig måste följande bifogas:

 • Utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om firmateckningsrätt
 • Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Den fullständigt ifyllda ansökan ska lämnas i underskrivet original i ett (1) exemplar, samt i digital form. (Den digitala ansökan behöver inte undertecknas.)  Ansökan skickas till Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen, Box 5405, 114 84 Stockholm och den digitala via e-post till registrator@raa.se.

Ofullständiga ansökningar samt ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdatum kommer inte att beaktas.

Så får man reda på om man fått bidraget

Riksantikvarieämbetet beslutade i november 2017 om vilka projekt som ska erhålla bidrag. Beslutet anslås på Riksantikvarieämbetets webbplats samt meddelas per brev. Medlen betalas ut i förskott.

Ny förordning 1 augusti ersätter förordning om bidrag till arbetslivsmuseer

En ny förordning om statsbidrag till kulturarvsarbete trädde i kraft den 1 augusti 2017. Förordningen ersätter förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

För beslut som Riksantikvarieämbetet har fattat före den 1 augusti om bidrag till arbetslivsmuseer gäller den tidigare förordningen.

I den nya förordningen (2017:628) finns bestämmelser om statsbidrag till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsarvsverksamheter. Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Förordningen ersätter tidigare förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

Ska främja fler områden

Bakgrunden till den nya förordningen är att regeringen vill att bidraget ska utgöra ett stöd till större delar av det ideella kulturarvsarbetet, utöver arbetslivsmuseer. I propositionen Kulturarvspolitik (2016/17:116) anger regeringen att utrymme bör ges att främja områden som hittills inte uppmärksammats i lika hög utsträckning, som till exempel immateriellt kulturarv och de nationella minoriteternas kulturarv.

Regeringen bedömer vidare att ett breddat bidrag innebär att det civila samhället i högre grad får förutsättningar att utveckla sin verksamhet och självständighet.

Mer information finns i propositionen Kulturarvspolitik (2016/17:116).