Röda småskaliga byggnader placerade i en sluttning. I bakgrunden syns träd i höstskrud.
Vid förvaltning av kulturmiljöer är det oersättliga kulturvärden som ska värnas. Bilden visar kyrkstallarna vid Nordingrå kyrka. Foto: (CC BY)

1. Om förvaltning av kulturmiljöer

Det här kapitlet ger dig en introduktion till förvaltning av kulturmiljöer med utgångspunkt i bevarande och fördelarna med att ta fram förvaltningsverktyg.

Vid förvaltning kulturmiljöer är det oersättliga kulturvärden som ska värnas. Det ställer höga krav på förvaltningen och de förvaltningsverktyg som används.

Förvaltning med utgångspunkt i bevarande

Förvaltningsverktyg utgör praktiska styrdokument och underlag som syftar till att strukturera planeringen av förvaltningen. Dessa dokument och underlag används av alla som är involverade i förvaltningen av kulturmiljön, i såväl den dagliga förvaltningen som vid större underhållsåtgärder. De ger riktlinjer och stöd för förvaltning, underhåll och skötsel, grundat på långsiktighet och helhetssyn.

Vanligtvis består förvaltningsverktyg av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av ett vårdprogram som beskriver kulturmiljöns förutsättningar och den rörliga en underhållsplan och åtgärdsplaner där underhåll och åtgärder planeras och följs upp. Andra vanligt förekommande dokument och termer på de dokument som kan tas fram är vårdplan, vård- och underhållsplan, åtgärdsprogram, skötselplan och förvaltningsplan. Det finns också digitala förvaltningssystem.

Bevarande och varsamhet är alltid utgångspunkten för ett förvaltningsverktyg som avser att skydda kulturmiljöer. Bevarande av kulturvärden ska prägla alla steg i förvaltningen – från planering till praktiskt utförande och uppföljning.

Begrepp och definitioner

En utmaning vid förvaltning av kulturmiljöer är att begreppsanvändningen i vissa fall skiljer sig från allmän fastighetsförvaltning. Därmed kan begrepp ha olika betydelser för olika yrkesgrupper. Denna handbok utgår i huvudsak från hur begrepp används inom kulturmiljövården nationellt och internationellt. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ordlista med förklaringar av olika begrepp och definitioner.

Se ordlista över begrepp och definitioner

Framgångsfaktorer för ändamålsenliga förvaltningsverktyg

Det finns många fördelar med att arbeta fram en långsiktigt planerad förvaltning med utgångspunkt i kulturmiljöns kulturvärden. Genom att identifiera nuvarande och framtida problem, liksom möjligheter för förvaltningen, blir den långsiktigt hållbar. Det ger förutsättningar att skapa en realistisk och genomförbar målsättning med förvaltningen, med beredskap för olika riskscenarier.

Planerad förvaltning med fokus på förebyggande åtgärder är ekonomiskt fördelaktigt. Det ökar livslängden för material och konstruktioner och risk för skador förebyggs genom att förutse och prioritera åtgärdsbehov. En oväntad skada gör ofta att andra planerade åtgärder prioriteras ned. Genom att förutse behov av resurser för både löpande underhåll, större åtgärder och investeringar går det att fördela kostnader över flera budgetår.

Förvaltningen ska utgå från en bevarandemålsättning som bygger på en kulturhistorisk värdering och identifierade risker och sårbarheter, såväl på platsen som i organisationen. Måluppföljning ska genomföras regelbundet, från övergripande mål ner till praktisk förvaltning. Förvaltningsverktyget ska kontinuerligt uppföljas och revideras för att hållas aktuellt.

Förvaltningsverktygets kvalitet behöver säkerställas för att det ska bli relevant och användbart. Viktiga förutsättningar är att tidigt i planeringsprocessen involvera de som kommer att beröras, få en objektiv helhetssyn av objektet samt fastställa behovet av olika kompetenser och erfarenheter i arbetet.

 


För ändamålsenliga förvaltningsverktyg bör följande punkter uppfyllas:

  • Förvaltningsverktyget är realistiskt och utgår från befintliga förutsättningar
  • Flera kompetenser och de som arbetar med förvaltningen deltar vid framtagandet
  • Hot, risker och sårbarheter på platsen och i förvaltningen identifieras
  • Kulturvärden beskrivs, beaktas och förankras i organisationen samt integreras i förvaltningsdokumenten
  • Tydliga och uppföljningsbara mål formuleras i en bevarandemålsättning med riktlinjer som integreras i förvaltningsdokumenten
  • Förvaltningsverktyget förankras hos alla berörda parter
  • Förvaltningsverktyget används, följs upp och revideras kontinuerligt