En låg stenmur i formation runt en grön gräsyta.
Kristianopels ringmur i Blekinge. Foto: (CC BY)

Om handboken i klimatpåverkan

Vilka konsekvenser får klimatförändringarna för kulturarvet? Hur kan vi förebygga och minimera skador? Denna handbok är en översättning och anpassning till svenska förhållanden av Historic Environment Scotlands ”Guide to Climate Change Impacts”.

Historic Environment Scotland har tagit fram handboken A Guide to Climate Change Impacts om klimatpåverkan på kulturarv som nu översatts till svenska förhållanden.

I handboken presenterar vi de viktigaste konsekvenserna av klimatförändringarna för kulturarvet. Vi vill också att den ska leda till samtal om anpassningar till klimatförändringar som kan bidra till att skydda och stärka kulturarvet, eller överväga alternativ för att på ett ansvarsfullt och försiktigt sätt hantera försämringar och förluster i de fall inga andra genomförbara alternativ kan hittas.

Syftet är att

  • öka medvetenheten om klimatförändringarnas konsekvenser för kulturmiljöer
  • förbättra kunskapsbasen hos förvaltare/ägare av kulturmiljöer
  • utgöra underlag för bedömningar av klimatförändringarnas konsekvenser för specifika miljöer
  • föranleda undersökning av vilka anpassningar till klimatförändringarna som är lämpligast för vissa kulturmiljöer.

Det bör noteras att denna handbok inte anger klimatförändringarnas konsekvenser för de kulturhistoriska värdena, som i vissa fall har lagstadgat skydd och varierar från plats till plats.

Kända risker och konsekvenser

Handboken är inriktad på ett antal kända risker och konsekvenser, samtidigt som det sannolikt finns andra aspekter som är kartlagda i lägre grad och kan bli viktigare med tiden. Det finns utan tvekan andra faror (eller kombinationer av faror) och konsekvenser, och det är viktigt att fortlöpande forskning utförs i syfte att bidra till att åtgärda dessa kunskapsluckor.

De åtgärder som beskrivs är inte avsedda att vara normativa. Snarare anger de allmänna typer av angreppssätt som kan övervägas då klimatförändringar beaktas för beslutsfattande om kulturmiljöer och kulturarv. Förändringar av praxis och åtgärder bör ta hänsyn till kulturhistoriska värden och eventuella specifika förvaltningsverktyg, som exempelvis vårdprogram, i samband med lagstadgat skydd.

Läs mer om handbokens sju kategorier och du använder handboken

Relaterad information Visa eller stäng

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatanpassning

Riksantikvarieämbetet ingår i Myndighetsnätverket för klimatanpassning som består av 27 myndigheter med sektors- eller informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat, samt 21 länsstyrelser som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet på regional nivå.

Som sektorsansvarig myndighet har Riksantikvarieämbetet tagit fram en handlingsplan för arbetet med kulturarv i ett förändrat klimat. De övergripande målen för Riksantikvarieämbetets arbete med klimatanpassning är att:

  • kulturarvet tas till vara i samhällsutvecklingen när det gäller att begränsa risker, minska sårbarheten och anpassa Sverige till ett förändrat klimat.
  • Riksantikvarieämbetet tillför ett historiskt perspektiv på hållbar samhällsutveckling genom att synliggöra kulturarvet och dess betydelse.

Att planera för möjliga konsekvenser av ett förändrat klimat är viktigt i förvaltningen av kulturmiljöer. På Riksantikvarieämbetets webbsida finns också en handbok i förvaltning av kulturmiljöer.

När du vill läsa mer

Norska kulturarvsmyndigheten Riksantikvaren har tagit fram en guide till klimatpåverkan på kulturarv som heter Klimaendringenes konsekvenser for kulturmiljø (på norska).

Webbportalen Klimatanpassning.se stödjer olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. Bakom webbplatsen står ”Myndighetsnätverket för klimatanpassning” och webbplatsen drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Där finns också sidor om kulturarv och klimatanpassning.

Artikel på Hållbar stad om handboken (20 oktober 2023).