Foto: ( CC BY)

Bidrag till kulturarvsarbete

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Det är förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete som styr bidragsgivningen. Bidraget betalas ut i förskott. Den som söker anger själv hur länge projektet kommer att pågå.

Bidraget delas ut en gång per år, under våren. Under 2021 är bidraget på totalt 17 miljoner kronor, varav 8 miljoner är reserverade för arbetslivsmuseer och en miljon är reserverad för historiska transportmedel. Hur mycket pengar som finns att dela ut anges varje år i Regeringens regleringsbrev till Riksantikvarieämbetet, som kommer i december.

Se även förslag om utökat stöd längre ned på sidan.

Beslut om bidrag 2021

En lista över samtliga projekt som beviljats bidrag 2021 finns här. Listan är sorterad utifrån län.

Alla som har ansökt om bidrag får ett beslut skickat till den e-postadress som angetts i ansökan. Dessa beslut, som innehåller villkor respektive avslagsmotiveringar, kommer att skickas ut inom de närmaste veckorna. De organisationer som beviljats bidrag får sedan pengarna utbetalda kort därefter till det konto som angetts i ansökan. Bidraget behöver inte rekvireras.

Hur ansöker man?

Ansökningsperioden är avslutad för i år. Sista ansökningsdatum var den 31 januari 2021.

Nästa ansökningsperiod öppnar i slutet av året och förväntas pågå under december 2021 till och med januari 2022.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden. Dessa värden kan vara såväl fysiska som immateriella. Verksamheten ska vara tillgänglig för allmänheten, eller avses att bli det.

Organisationen som söker ska vara stabil och ha en dokumenterad verksamhet. Sökanden måste vara en juridisk person (till exempel en ideell förening, ett aktiebolag eller en stiftelse).

Bidraget riktar sig i första hand till civilsamhällets organisationer.

För vad kan man söka bidrag?

Bidrag kan sökas för insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Projektet ska vara tydligt avgränsat från ordinarie verksamhet och ha ett start- och slutdatum.

Projekt inom byggnadsvård och byggnation kommer inte att prioriteras. För projekt inom byggnadsvård hänvisar vi i första hand till länsstyrelsens bidrag till kulturmiljövård.

Vad tar vi hänsyn till i bedömningen?

När vi bedömer ansökningarna ser vi till hur väl projektet uppfyller syftet med förordningen. Det övergripande syftet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Resultatet av projektet ska därutöver vara relevant för kulturarvsarbetet i stort.

Vi tittar även på ansökningarna utifrån jämställdhets-, mångfalds-, funktionshinders- och barn- och ungdomsperspektiv. Dessa perspektiv används både för att bedöma projektet i sig och för organisationens verksamhet i övrigt. Under Beskrivning av organisationen i ansökningsformuläret finns möjlighet att ta upp dessa frågor.

I den totala fördelningen strävar vi efter en god geografisk spridning och en mångfald av projekt.

Projektet ska vidare vara välplanerat och genomförbart.

Riksantikvarieämbetet ser gärna projekt som genererar kunskap eller metoder som kan nyttjas av andra organisationer.

Övrigt att tänka på

Bidrag ges inte som ett kontinuerligt verksamhets- eller driftsbidrag.

Redovisning

De organisationer som beviljats bidrag ska redovisa av hur bidraget har använts. Redovisningen skickas in inom två månader från det att projektet är slutfört och ska innehålla:

  • en beskrivning av projektets genomförande och resultat
  • ekonomisk redovisning

Som ekonomisk redovisning godtar vi utdrag ur bokföringen eller verifikat i form av fakturor/kvitton. Verifikat som styrker utgifterna ska alltid kunna tillhandahållas på begäran (stickkontroller görs).

En blankett för slutredovisningen finns att ladda ned här. Mejla sen redovisningen till registrator@raa.se.

Personuppgifter (GDPR) I samband med att du skickar blanketten samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Ansökningar som rör digitalisering

För digitaliseringsprojekt gäller särskilda villkor. Till ansökan ska organisationen bifoga en förvaltningsplan. Förvaltningsplanen ska beskriva plattformen och hur det digitaliserade materialet ska komma slutanvändarna till del. Beständiga identifierare och maskinläsningsbara licenser är ett krav för att vi ska bevilja bidrag (se förklaring nedan). Kravet ska säkerställa att det digitaliserade materialet blir användbart för så många som möjligt och att det bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt. Att villkoret har tillgodosetts och på vilket sätt ska framgå av slutredovisningen. Undantag från kravet kan göras för enkla digitaliseringsprojekt, som inte innefattar några stora mängder data.

Beständiga identifierare (även kallat persistenta identifierare) är en unik kodsträng som är kopplad till ett digitalt objekt. Mer information om beständiga identifierare finns på http://www.digisam.se/bestaendiga-identifierare-vi-reder-ut-begreppet.

Maskinläsningsbara licenser anger hur det digitaliserade materialet får användas (t.ex. copyright eller någon av Creative Commons licenser). Att de är maskinläsningsbara innebär att de kan läsas av på ett automatiserat sätt av en dator.

Utökat stöd med anledning av coronapandemin

Riksantikvarieämbetet har fått ytterligare 20 miljoner kronor att fördela under 2021. Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för ideella kulturarvsverksamheter. Stödet ska också bidra till att den här gruppen ska kunna fortsätta med sin verksamhet.

Läs mer och ansök om det utökade stödet här.

Ny förordning 1 augusti ersätter förordning om bidrag till arbetslivsmuseer

En ny förordning om statsbidrag till kulturarvsarbete trädde i kraft den 1 augusti 2017. Förordningen ersätter förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

För beslut som Riksantikvarieämbetet har fattat före den 1 augusti om bidrag till arbetslivsmuseer gäller den tidigare förordningen.

I den nya förordningen (2017:628) finns bestämmelser om statsbidrag till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsarvsverksamheter. Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Förordningen ersätter tidigare förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

Ska främja fler områden

Bakgrunden till den nya förordningen är att regeringen vill att bidraget ska utgöra ett stöd till större delar av det ideella kulturarvsarbetet, utöver arbetslivsmuseer. I propositionen Kulturarvspolitik (2016/17:116) anger regeringen att utrymme bör ges att främja områden som hittills inte uppmärksammats i lika hög utsträckning, som till exempel immateriellt kulturarv och de nationella minoriteternas kulturarv.

Regeringen bedömer vidare att ett breddat bidrag innebär att det civila samhället i högre grad får förutsättningar att utveckla sin verksamhet och självständighet.

Mer information finns i propositionen Kulturarvspolitik (2016/17:116).