Broderad fotölj, kakelugn och bokhylla från en äldre lägenhet
Rettigstipendierna delas ut tack vare en donation av paret Herbert Rettig (1888–1962) och Ing-Marie Rettig (1915–1995). Bild från museilägenhet i Rettigska huset på Villagatan i Stockholm där paret bodde. Foto: ( CC BY)

Så söker du Rettigstipendiet

Härmed utlyser Vitterhetsakademien två stipendier ur Rettigs stipendiefond för att stödja forskarstuderande och yngre forskare på postdoktornivå. Stipendierna riktar sig till projekt som använder sig av de fysiska samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek. Här kan du läsa om vilka krav som ska uppfyllas för att söka.

Målet med utlysningen är att underlätta bruk av samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek. Under ansökningsperioden kommer det att anordnas två digitala informationsträffar, där det också ges möjlighet att ställa frågor.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor, se kontakt på sidan, och anmäl dig gärna till en informationsträff.

Viss information om samlingarnas tematik och innehåll finns även under Arkiv och bibliotek på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Sökbarhet och urvalsprocess

Behörig att söka är juniora forskare (på doktorand- och postdoktornivå) inom Akademiens verksamhetsområde, d.v.s. humaniora, samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Två stipendier kommer att delas ut inom ramen för denna utlysning. I enlighet med donationsvillkoren kommer ett stipendium att tilldelas en kvinna och ett tilldelas en man.

I urvalsprocessen kommer följande kriterier att särskilt tas hänsyn till:

  • Det uppvisade behovet av att få ta del av särskilda samlingar eller föremål ur arkivets och bibliotekets samlingar vid Riksantikvarieämbetet
  • Det föreslagna projektets innovationsgrad

Stipendiet

Stipendiet består av en engångssumma om 100 000 kronor. Det är inte möjligt att söka ytterligare medel för rese- och boendekostnader och dylikt. Obs! Stipendiet inkluderar ej någon försäkring och Riksantikvarieämbetet påtar sig inte något arbetsgivaransvar. Stipendier kan vara skattepliktiga. Kontakta din lokala skattemyndighet för ytterligare information.

Datum

Utlysningen är öppen mellan 15 april och 1 juni 2024. Sena ansökningar kommer inte beaktas. Besked lämnas den 1 juli 2024.

Medlen måste rekvireras senast den 31 december 2025. Samma deadline gäller för inlämnande av projektrapport och projektresultat, inklusive föredrag, som då antingen måste ha genomförts eller avtalats.

Ansökan

Ansökan måste innehålla följande:

  • Projektplan (max 1 500 ord)
  • Kortfattat CV (max två sidor)

Projektplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av det föreslagna projektet, projekttitel, och kontaktuppgifter. Från ansökan ska det framgå på vilket sätt samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek bidrar till genomförandet av projektet. Det ska också framgå hur projektet är tänkt att redovisas och förmedlas.

Ansökan ska skickas till ata@raa.se och bibl@raa.se med “Rettig” i ämnesfältet.

Särskilda bestämmelser

Stipendiet är individuellt och tilldelas ej forskningsgrupper eller liknande. Personer som redan har tilldelats ett Rettigstipendium har möjlighet att söka, förutsatt att deras tidigare projekt har avslutats.

Projekt som tilldelas medel ska utmynna i publicering av en artikel eller motsvarande. Stipendiaten inbjuds även att hålla ett 30 minuter långt föredrag vid Riksantikvarieämbetet.

Efter att projektet avslutats ska stipendiaten inkomma med en redogörande projektrapport (cirka 1 000 ord) och en kort sammanfattning om projektet och dess resultat (cirka 150 ord). De båda texterna kan komma att publiceras på Riksantikvarieämbetets och Kungl. Vitterhetsakademiens hemsidor i oredigerat skick.

GDPR och integritetspolicy

Läs mer om hur Riksantikvarieämbetet hanterar personuppgifter här:
raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/personuppgifter-i-enlighet-med-dataskyddsfororningen-gdpr-fou/

Rettigstipendierna finansieras av Stiftelsen Herbert Rettigs stipendiefond och Stiftelsen Ing-Marie Rettigs stipendiefond.