Arkeologisk utgrävning vid Triberga borg.Arkeologisk utgrävning vid Triberga borg. Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Uppdragsarkeologi

Uppdragsarkeologi är de arkeologiska utredningar och undersökningar som efter beslut av länsstyrelsen genomförs i samband med markexploateringar. I kulturmiljölagens andra kapitelet 11-13 §§ finns bestämmelser för hur den uppdragsarkeologiska verksamheten ska fungera. Riksantikvarieämbetet har tagit fram föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av dessa paragrafer (KRFS 2017:1). Mer detaljerade rekommendationer finns i Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologi.

Avsikten med vägledningen är att den ska vara till stöd och hjälp vid länsstyrelsernas arbete, men att även undersökare och andra intresserade kan få en god bild av hur kulturmiljölagen och Riksantikvarieämbetets föreskrifter om uppdragsarkeologi ska förstås och tillämpas.

Vägledningen för uppdragsarkeologi är för närvarande under revidering och den består av avsnitt som reviderats 2015 och 2016 samt sådana som kvarstår från den äldre vägledningen från 2012. De äldre texterna har inte ändrats och där förekommer begrepp som återgår på KML före 2014 och på föreskrifterna 2007. Avsnitt nummer 4 Anbudsförfarande och direktval utgått. Text som rör dessa områden har inkluderats i avsnitt 3 Förfrågningsunderlag. .

Vägledning om uppdragsarkeologi

Avsnitt som reviderats 2015 – 2016:

Avsnitt i version från 2012:

Vägledningen för uppdragsarkeologin är förhållandevis omfattande. Därför görs revidering av vägledningen avsnittsvis. En revidering av de återstående avsnitten från 2012 planeras till 2016-2017. Mallar för förfrågningsunderlag, förenklat förfarande, undersökningsredovisning och beslut finns under flikarna till vänster. Samtliga mallar finns också under fliken Mallar.

Vägledningen för uppdragsarkeologi omfattar nio avsnitt som följer den uppdragsarkeologiska processen och inleds med ett avsnitt som behandlar det uppdragsarkeologiska systemet och dess olika delar; arkeologisk utredning, förundersökning och arkeologisk undersökning. Därefter följer ett avsnitt som behandlar länsstyrelsens samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag som innebär markexploatering. Sedan följer avsnitt 3-6 som behandlar hur länsstyrelsen upprättar förfrågningsunderlag och bedömer undersökare och undersökningsplan och slutligen utformandet av själva beslutsdokumentet. Sedan följer avsnitt 7 om arkeologiskt fyndmaterial och avsnitt 8 om rapportering, förmedling och dokumentationsmaterial. Det nionde och avslutande avsnittet behandlar länsstyrelsens tillsyn.

Mer information om de olika undersökningstyperna finns i Den uppdragsarkeologiska processen.

Information för den som hanterar översiktsplaner, detaljplaner och bygglov på kommunerna och för den som planerar byggprojekt som kan komma att beröra fornlämningar finns i Fornlämningar i planering och byggande.

Kontakt: Eva Skyllberg, tfn. 08-5191 8514. eva.skyllberg@raa.se

Carolina Andersson, tfn. 08-5191 8255. carolina.andersson@raa.se

Dela sidan på