Hand håller i mikrofilm över ett ljusbord.
Riksantikvarieämbetet och Sveriges centralmuseer drar igång ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt för att driva på museisektorns digitalisering. Foto: (CC BY)

Digitala museilyftet

Digitala Museilyftet är ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt som pågår från 2023 till 2026. Projektets huvudsyfte är att höja den digitala kompetensen bland museipersonalen för att stödja museernas digitaliseringsarbete – ett viktigt steg för ett mer tillgängligt och sammanlänkat kulturarv.

Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden och är ett resultat av en regional utlysning med mål att öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

Digitala museilyftet kommer genom den regionala utlysningen att rikta sig till 1500 medarbetare på centralmuseerna i Stockholm. När utbildningspaketen är färdiga kommer de att spridas nationellt som en del av Riksantikvarieämbetets program för museernas digitala omställning.

Kompetenslyft i tre nivåer

Projektet har sin grund i en förstudie från centralmuseernas digitaliseringsråd där ett behov av grundläggande digital kompetens och hybridkompetens hos museipersonal identifierades liksom kompetens hos ledare och chefer avseende digital omställning.

För att möta museernas behov kommer Digitala museilyftet bedriva kompetensutvecklingsinsatser på tre olika nivåer.

 • Basutbildning
  Denna nivå riktar sig till samtliga museianställda för att ge en grundläggande förståelse för digitalisering och dess betydelse för museiarbetet. Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna sig bekväma med att delta i digitaliseringsfrågor på sina arbetsplatser.
 • Ledarskapsutbildning
  Ledarskapsutbildningen är avsedd för chefer och ledare inom museisektorn.
  Den fokuserar på förändrings- och innovationsledning kopplat till digital omställning som stöttar hållbar kompetensutveckling i samband med digitalisering.
 • Spetsutbildning
  Spetsutbildningen riktar sig till medarbetare som arbetar med samlingsförvaltning och/eller digitalisering och syftar till att utveckla fördjupad kunskap inom området länkade öppna data.

Tidplan för utbildningarna

Utbildningspaketen kommer att lanseras i olika faser. Under våren 2024 lanseras ledarskapsutbildningen som riktar sig till museernas chefer och ledare med fokus på förändrings- och innovationsledning kopplat till museernas digitala omställning. Därefter lanseras basutbildningen för alla museianställda för att skapa förståelse för vad digitaliseringen innebär och dess möjligheter.

Slutligen lanseras spetsutbildningen som ger fördjupad kunskap inom områdets länkade öppna data.  Spetsutbildningen är framför allt riktad till personer som redan arbetar nära museisamlingarna med digitaliseringsfrågor.

Testbäddar

Parallellt med utbildningarna kommer även två utforskande testbäddar att drivas tillsammans med centralmuseerna Statens museer för världskultur och ArkDes. Med utgångspunkt i museernas egna samlingar kommer de tillsammans att utforska innovativ metodutveckling baserad på länkade öppna data och centrala tekniker. Arbetet dokumenteras och resultatet kommer att göras tillgängligt för andra museer, och kommer också att ligga till grund för spetsutbildningen.

Projektets totala budget är cirka 16 miljoner kronor vilket gör det här till en mycket kostnadseffektiv produktion och ett av de största enskilda kompetenslyft som har gjorts inom museisektorn.

En man i blå skjorta och en kvinna i röd tröja.
Fredrik Nordbladh och Pia Thiel samordnar det Digitala museilyftet. Foto: Moa Ranung (CC BY)

Mer information 

Vill du veta mer om Digitala museilyftet kan du kontakta Fredrik Nordbladh, fredrik.nordbladh@raa.se eller Pia Thiel, pia.thiel@raa.se.