Ansök om att bli gästkollega

Du kan när som helst skicka in en ansökan om samarbete med oss.
Ansökan om samarbete

Varje år har vi en särskild utlysning för nästkommande års planering.
Här hittar du årets aktuella utlysning.

Beskriv din frågeställning enligt nedan och skicka in till: registrator@raa.se

Använd gärna formuläret längst ner och bifoga tillståndsbedömning och bilder om det behövs.

Här kan du läsa mer om hur det är att vara gästkollega:
Att vara gästkollega
Vanliga frågor

Namn på projekt

Ange en kort titel för projektet

Namn och organisation:

Sökande gästkollegans institution
Adress
Postnummer Postort

Org.nr:

Kontaktperson (namn, position):

E-postadress:

Telefon:

Ansvarig chef för underskrift av eventuell överenskommelse (namn, position):

Berätta också gärna kort om dig själv, din arbetsplats och vad du jobbar med.

Samarbetspartners:

Ange eventuella andra deltagare i projektet, interna och externa.

Frågeställning:

Beskriv behovet och frågan. Har du egna förslag på undersökningar så får du gärna ange dessa. (max 150 ord)

Bakgrund:

Beskriv kort bakgrunden för arbetet och frågeställningen. Beskriv, om möjligt, tidigare undersökningar av liknande objekt och den vetenskapliga litteraturbakgrunden. (max 250 ord)

Syfte:

Vad hoppas du kunna uppnå med resultaten? (max 100 ord)

Nytta:

Vilken nytta eller relevans kan arbetet innebära för kulturarvssektorn eller andra? (max 100 ord)

Spridning av resultat:

Beskriv  hur resultaten skulle kunna spridas vidare.

Tidpunkt och plats:

När och var skulle du vilja utföra undersökningarna med oss? Finns det något kritiskt slutdatum? 

Kostnader:

Ange om du har information gällande förbrukningsmaterial, resor, befintlig eller sökt finansiering.

Referenser:

Ange eventuella publikationer med relevans för projektet.

 

Skicka din ansökan via e-post: registrator@raa.se

Hur sker urvalet för att bli gästkollega?

Gästkollegeprojektet bedöms utifrån ett antal kriterier:

  • Att ansökan gäller ett arbete som är knutet till en offentlig institution.
  • Frågans relevans för andra aktörer inom kulturarvsområdet
  • Samarbetets praktiska genomförbarhet samt ekonomiska och tidsmässiga ramar.
  • Möjligheterna för spridning och förmedling av resultat och erfarenheter

Vad kostar det att vara gästkollega?

Inom gästkollegekonceptet erbjuder vi utan kostnad de personalresurser som krävs för att ni skall få handledning till specifika instrument eller till att använda avancerade dokumentationsmetoder, samt för och efterarbete för gästkollegeprojektet

Gästkollegans institution ansvarar för ytterligare kostnader så som:

  • gästkollegans arbetstid, resor och boende,
  • transport för föremålen,
  • eventuella resor och boende för Riksantikvarieämbetets personal samt transport av analysinstrument om ett gästkollegeprojekt kräver analys utanför Kulturarvslaboratoriet,
  • eventuella förbrukningsmaterial.