En man i glasögon står i en utställningslokal med fotografier på väggarna.
Henrik Borg, museichef på Regionmuseet Skåne, ser försöket med entréavgift till Bowie & Sukita – Heroes som ett sätt att nå en bättre balans mellan intäkter och utgifter. Foto: (CC BY)

Regionmuseet testar entréavgift: ”Alternativet är att minska verksamheten”

Tidigare i vår öppnade den första avgiftsbelagda utställningen i Regionmuseet Skånes historia. Museets egen finansiering behöver öka och nu utreds införandet av en permanent entréavgift. Länsmuseernas samarbetsråd utesluter inte att det på sikt kan bli fler museer som inför en avgift.

I februari öppnade utställningen Bowie & Sukita – Heroes på Regionmuseet Skåne i Kristianstad, där ett hundratal av den japanske fotografen Masayoshi Sukitas bilder föreställande artisten David Bowie visas.

Utställningen markerar första gången som museet tar ut entréavgift för en enskild utställning. Av sin styrelse har museiledningen fått i uppdrag att klarlägga konsekvensen av ett eventuellt införande av en permanent entréavgift.

Orsaken till detta är att museets egen finansiering behöver ökas. Under de senaste två åren har regionmuseets kostnader ökat med 11,5 procent, vilket är långt mer än det årliga bidraget från kommun och landsting.

Henrik Borg, museichef och landsantikvarie på Regionmuseet Skåne, konstaterar att det inte är ”så himla lätt” att skära kostnader i en personalintensiv verksamhet.

I slutändan är det verksamheten som blir lidande.

– Våra offentliga anslag är för låga i förhållande till vad vi förväntas genomföra. Alternativet är ju att minska verksamheten på något sätt, säger han.

Responsen på att det kostar pengar att få tillgång till Bowie & Sukita, har enligt, Henrik Borg varit ”övervägande positiv”.  Vid utställningens vernissage valde visserligen den lokala dagstidningen att fokusera på det problematiska med entréavgiften och några enstaka besökare, som tycker att gratis entré till museet är en principfråga, har uttryckt sina invändningar.

Men Henrik Borg tycker att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser.

– De flesta blir ju nöjda med att barn går gratis och att den fasta, permanenta uppställningen ännu är öppen utan kostnad. Mitt intryck är att de flesta förstår att det här är ett test som museet gör. Men om vi ska börja ta betalt för all vår verksamhet kan det bli en diskussion, säger han.

Fler överväger entréavgift

Regionmuseet Skåne är inte det enda museet som börjat ta ut entréavgift till följd av en ökad ekonomisk press. Idag har 16 av de 24 länsmuseerna fri entré. Men en kartläggning som Länsmuseernas samarbetsråd har gjort visar att minst fyra av de 16 som i dag har fri entré nu överväger att införa en avgift. Tre av de åtta som idag tar ut avgift planerar att höja den.

Att gå från fri entré till att ta ut avgift är stort steg, menar Ulf Dernevik, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd.

– Det handlar ju inte bara om att man justerar inom ett befintligt system, utan det är en helt ny struktur man behöver få på plats,  säger han och nämner arbete med sådant som målgruppsanalyser, ett administrativt system för avgiftsuttagande och att beräkna hur intäkterna förhåller sig till de kostnader som uppstår.

– Det finns en stor dos av osäkerhet inbyggd i kalkylen.

En stor del av detta slipper Regionmuseet Skåne, eftersom infrastrukturen med kassa- och biljettsystem redan fanns på plats, liksom den personal som behövs för att administrera den.

Däremot har utställningen Bowie & Sukita inneburit stora kostnader. Förutom att hyra in konstverken tillkommer ökade kostnader för lokaler, personal, administration, transporter och försäkringar.

– Det är mycket pengar som ska dras in för att det ska gå ihop sig. Men om allting går enligt plan så ska vi ju få ihop ett överskott av den, säger Henrik Borg.

Målsättningen med utställningen, som visas från februari till augusti, är att locka tusen besökare per månad.  Med en inträdesavgift på 125 kronor skulle det i sådana fall innebära bruttointäkter på närmare 900 000 kronor.

– Ytterligare en målsättning är att bredda utbudet genom att erbjuda besökarna en utställning som vi inte själva kunnat producera, att erbjuda ett internationellt perspektiv av hög konstnärlig kvalitet, säger Henrik Borg.

Ett skolprogram har tagits fram till utställningen.

– Det finns en pedagogisk tanke med utställningen från vår sida. För oss handlar den om identiteter, att man som människa kan utvecklas och välja sin egen framtid. Du måste inte bli vad dina föräldrar har tänkt att du ska bli, säger Henrik Borg.

Men valet av utställning hängde även ihop med att den, enligt Henrik Borg, ”rent krasst var gångbar, den hade potential”. David Bowie lockar publik.

– Men det betyder inte att vi kommer lägga andra typer av utställningar åt sidan. Vi kommer att jobba utifrån att vi ska ha både det som är lockande och det som är lite mer smalt. Jag tror nog att de flesta länsmuseer jobbar efter den föresatsen, säger han och refererar till public service-media, där Melodifestivalen och lekprogram har samma självklara plats i utbudet som paneldebatter.

– Men det är ju ett dike, så att säga, om man börjar ägna sig åt nöjesutbud. Det finns ju de som är mycket bättre på att göra det, säger han.

Ett kvitto på museets attraktivitet

I styrelsens uppdrag till Regionmuseet Skåne har det uttryckts en förväntan på att en entréavgift ska kunna fungera som ett kvitto på museets attraktivitet, att besökaren ser upplevelsen som ”mer kvalitativ”.

– Det kan man såklart ha olika uppfattningar om, men det är en förhoppning, säger Henrik Borg diplomatiskt.

– Jag ser att frågan är komplex, jag har styrelsens uppdrag att genomföra utredningen, utifrån den ska styrelsen kunna fatta beslut. Det finns både potentiellt positiva och negativa konsekvenser av entréavgift. I många kulturformer ses entréavgift som fullt förenligt med en offentlig grundfinansiering, men på museer är det olika uppfattningar och vid bibliotek är det otänkbart.

Ulf Dernevik är inte avvisande till att införa entréavgifter. Han anser att det inte är orimligt att museer tar betalt för hela eller vissa delar av sin verksamhet. Dels för att det är professionella verksamheter som förstås kostar pengar att driva, men det är också ett sätt att visa museernas värde, att det är något som är värt att betala för.

– Men det kan ju samtidigt innebära att vissa personer som annars kanske skulle gått på museum inte gör det, det blir lite högre trösklar. Och det är å andra sidan inte bra. Vi vill ju att människor ska vilja och kunna gå på alla fantastiska museer runt om i landet, säger han.

– Jag tror att det ytterst måste vara varje museum som bedömer om man ska ta ut avgifter eller inte. Det är många faktorer som ska vägas in, museernas karaktär, publikens preferenser och betalningsbenägenhet och de särskilda förutsättningar som gäller för varje region. Det är många pusselbitar som ska läggas, och i denna ibland svåra kalkyl är det inte konstigt att museerna landar i olika slutsatser i frågan om avgifters vara eller inte vara.

Hur priskänsliga besökarna tycker han är svårt att säga generellt,  men just det utreds för närvarande av en del länsmuseer.

– Varje museum och region har som sagt sina specifika förutsättningar och måste utreda frågan utifrån det.  Men man kan ju såklart utbyta tankar och erfarenheter sinsemellan, och det gör också länsmuseerna. Länsmuseernas samarbetsråd arrangerar exempelvis ett internt seminarium där även ett centralmuseum är med och delar sina erfarenheter av att införa entréavgifter. Det tror jag kan vara ett gott stöd för de länsmuseer som nu står i begrepp att införa entréavgifter, säger Ulf Dernevik.

– Det allmänt tuffa kostnadsläget, med stor inflation och tilltagande lågkonjunktur, är ju också en parameter att väga in. Det är inte orimligt att tänka sig att människor drar sig för utgifter som inte tillhör det allra mest nödvändiga.

Bättre balans mellan intäkter och utgifter

Henrik Borg är måttfull i sina förhoppningar när det gäller utfallet av försöket med entréavgift. Han ser det snarare som ett sätt att nå en bättre balans mellan intäkter och utgifter.

– Vi kommer inte att frigöra jättestora resurser. Det tror jag inte. Och det kommer inte lösa våra stora utmaningar, de som handlar om vår samlingsförvaltning. Om vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot museilagen, att skapa en aktiv samlingsförvaltning, måste vi tillsätta fler tjänster och ha andra lokaler. Och det kommer vi inte att lösa med här, säger han.

Just nu har Regionmuseet Skåne insamlingsstopp.

– Vi kan inte längre ta in nya berättelser eller nya tidslager i våra samlingar. Vi har också stora utmaningar kring klimat- och bevarandeförhållanden sedan tidigare. Så vi har inte möjlighet att visa mer än lite. Så våra skatter är väl förborgade för besökarna, tyvärr, säger han och påpekar att han ser hur många museer ”håller på att balansera och grejar”.

– Man lyckas kanske låta bli att säga upp folk, men man lyckas inte heller satsa framåt. Vi har svårt med digitaliseringsutmaningen. Vi har svårt med samlingsförvaltningen. Det kommer att straffa sig. Kanske inte de närmsta åren, men om fem–tio år kommer det att bli riktigt jobbigt. Och om vi inte kan hålla vår kvalitet riskerar vi även vår trovärdighet.

LÄS ÄVEN: ”Det finns ingen långsiktig lösning på hur vi ska klara verksamheten”

Ulf Dernevik utesluter inte att det på sikt kan bli fler museer som inför en avgift.

– Det vet man inte. Vår kartläggning gäller enbart läget just nu, år 2024. Om man spolar fram till 2026 så kan ju läget vara annorlunda. Det är många faktorer som spelar in: det ekonomiska läget kan påverka publikens betalningsbenägenhet, preferenser kan skifta, politiska förutsättningar kan förändras, säger han.

Men de positiva grundförutsättningar som råder för museerna i dag, med miljontals besökare och ett högt förtroende hos allmänheten, tror Ulf Dernevik kommer bestå.

– Så det handlar om att kunna bygga en solid och långsiktigt hållbar finansiering utifrån dessa i grunden positiva förutsättningar. Men politiken måste göra sitt och se till att säkra en god basfinansiering. Entréavgifter kan vara en pusselbit i en helhet av finansiering, det kan aldrig ersätta det ansvar som det offentliga har i kraft av att vara huvudmän för de regionala museerna.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: