Envis trägnagare – Hadrobregmus pertinax

Går ofta under benämningen dödsur. Den angriper enbart rötskadat virke och är därigenom ett sekundärt skadedjur. Rötan anses vara den primära skadan. Skalbaggen lägger ägg i sprickor i veden. Larven gnager först sin gång i ytan och därefter ner i veden.

Om insekten

Envis trägnagare är vanlig i hela Sverige.

Vuxen

Skalbaggen är 4-6 mm lång och brunsvart till svart med två gula fläckar (av hår) på halssköldens bakre hörn.

Larven

Larven är 5-8 mm lång. Ljus i färgen och lite böjd i formen.

Svart insekt med två gula fläckar av hår på halssköldens bakre hörn.
Envis trägnagare – Hadrobregmus pertinax Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

En generation tar oftast 2-3 år.

Skador

Då den envisa trägnagaren enbart lever i fuktskadat virke, är det enbart i fuktskadade träföremål som skador kan påträffas. Larvens 2 mm breda gångar i träets fiberriktning försvagar trädstrukturen. Om rötskadan är omfattande kan även angreppet bli det.

Flyghålen är ca 2-3 mm och runda. Borrmjölet är enfärgat och grynigt.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att hålla virket och träföremålen torra. Säkerställ att röta inte kan uppkomma genom att regelbundet kontrollera träkonstruktioner, som avrinning och luftfuktighet. Om en rötskada uppkommer se till att snarast åtgärda den.

Att upptäcka angrepp

Ett angripet trä har små runda flyghål, 2-3 mm stora, där de vuxna djuren gnagt sig ut. Om det finns gnagmjöl är det mörkt gult i färgen.  Det kan vara svårt att från hålen och gnagmjölet se skillnad på om det är ett angrepp från envis trägnagare eller strimmig trägnagare. Den envisa trägnagaren gör lite större hål och borrmjölet är lite mörkare än den strimmiga trägnagarens borrmjöl.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Om röt- eller vattenskador upptäcks bör det angripna virket bytas ut. Om angreppet sker på ett föremål som kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning, kontakta skadedjursfirma.

För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Hadrobregmus pertinax
  • Norska: Råteborbille, Stivnakke, Munkehette
  • Danska: Rådborebille
  • Finska: Kuolemankelle
  • Engelska: Dampwood borer
  • Tyska: Trotzkopf