Anlagd brand i kyrka som snabbt släcktes av rådiga besökare. Här granskas skadorna av Riksantikvarieämbetets expert. Foto: (CC BY)

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR)

Omistliga kulturvärden går upp i rök eller skadas vid bränder och andra katastrofer. Vem påverkar vad som räddas? Slumpen ska inte avgöra om kulturarvet bevaras eller inte.

Därför har Riksantikvarieämbetet i samarbete med en rad andra aktörer, tagit fram en webbaserad handbok i katastrofberedskap. Boken är en hjälp i det förebyggande arbetet mot exempelvis bränder i kyrkor och vattenskador på arkivsamlingar.

Du hittar handboken här.

Handboken…

  • kan laddas ner som pdf eller beställas som print-on-demand,
  • innehåller checklistor som kan laddas ner i Word och anpassas efter organisationens behov,
  • innehåller kortfattade instruktioner för att ta hand om olika materialgrupper efter en brand eller vattenskada, ”RVR i punktform”.

Checklistor

Handboken och checklistorna ska vara ett praktiskt redskap för ledare och säkerhetsansvariga vid museer, arkiv, bibliotek, kyrkor och andra gudstjänstlokaler och till förvaltare av värdefulla samlingar och historiska byggnader. Fokus läggs på riskanalys och ansvarsfördelning med en uppmaning om att bruka sunt förnuft och göra det bästa med små medel.

Handbokens huvudbeståndsdel är de checklistor som fylls i av respektive institution. Därtill kommer textavsnitt som förklarar, exemplifierar och underlättar arbetet med checklistorna. Det finns också många praktiska tips och exempel till inspiration för planering och praktiska övningar. Checklistorna finns längst bak i handboken men kan laddas ner separat eftersom de kontinuerligt behöver revideras.

Checklistor ur handboken

Nedanstående filer är i Word och går att fylla i innan du skriver ut.