Anlagd brand i kyrka som snabbt släcktes av rådiga besökare. Här granskas skadorna av Riksantikvarieämbetets expert. Foto: ( CC BY)

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR)

Handboken är en hjälp i det förebyggande arbetet mot exempelvis brand i kyrkor och vattenskador i arkiv. Den kan laddas ned som pdf och innehåller bland annat checklistor och kortfattade instruktioner.

Den webbaserad handboken i katastrofberedskap har tagits fram av Riksantikvarieämbetet i samarbete med en rad andra aktörer.

Handboken

  • kan laddas ner som pdf eller beställas som print-on-demand
  • innehåller checklistor som kan laddas ner i Word och anpassas efter organisationens behov
  • innehåller kortfattade instruktioner för att ta hand om olika materialgrupper efter en brand eller vattenskada, ”RVR i punktform”.

Till handboken (DiVa)

Checklistor

Handboken och checklistorna ska vara ett praktiskt redskap för ledare och säkerhetsansvariga vid museer, arkiv, bibliotek, kyrkor och andra gudstjänstlokaler och till förvaltare av värdefulla samlingar och historiska byggnader. Fokus läggs på riskanalys och ansvarsfördelning med en uppmaning om att bruka sunt förnuft och göra det bästa med små medel.

Handbokens huvudbeståndsdel är de checklistor som fylls i av respektive institution. Därtill kommer textavsnitt som förklarar, exemplifierar och underlättar arbetet med checklistorna. Det finns också många praktiska tips och exempel till inspiration för planering och praktiska övningar. Checklistorna finns längst bak i handboken men kan laddas ner separat eftersom de kontinuerligt behöver revideras.

Checklistor ur handboken

Nedanstående filer är i Word och går att fylla i innan du skriver ut.