Nyheter
Skärmbild från Fornsök.
Skärmbild från Fornsök. Foto: ( CC0)

Vad händer med Fornsök?

Fornsök är en söktjänst som Riksantikvarieämbetet sjösatte för snart tolv år sedan. Tjänsten innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Texten och intervjun är delvis omgjord från ursprungsintervjun i augusti 2018 eftersom tanken då var att alla skulle behöva logga in i söktjänsten. Under arbetets gång, bland annat med utvecklingen av registreringsverktyget Fornreg och med de kloka synpunkter som kommit in, så har vi istället valt att utveckla söktjänsten utan inloggning.

Våren 2019 får Fornsök ett utökat innehåll och nytt utseende i samband med att en ny process och ett nytt arbetssätt för arkeologisk information införs med start hösten 2018. Arbetet handlar om att Fornminnesinformationssystemet (FMIS) stegvis ersätts av Kulturmiljöregistret (KMR) där yrkesverksamma lägger in och hanterar arkeologisk information via registreringsverktyget Fornreg.

Tord Klafver leder arbetet i Riksantikvarieämbetets program Digital Arkeologisk Process  som i drygt fyra år har arbetat med att utveckla nya arbetssätt och nya processer för arkeologisk information i Sverige. Här besvarar Tord några korta frågor om hur förändringarna påverkar dig som använder Fornsök för att söka information om fornminnen i Sverige.

Tord Klafver leder arbetet på Riksantikvarieämbetet med att utveckla och införa en ny process för fornminnesinformation
Tord Klafver. Foto: Annika Ragnarsson (CC BY)

Hej Tord, vad händer med Fornsök nu när en ny process och ett nytt arbetssätt för arkeologisk information kommer att införas under hösten och vintern 2018?
– Fornsök finns kvar i sin nuvarande form i samband med den läns- och etappvisa övergången till de nya systemen hösten 2018. Det innebär att informationen i Fornsök inte uppdateras hösten 2018 för de län vars information redan flyttats över till de nya systemen. När Fornsök sedan får sin nya form och sitt utökade innehåll någon gång våren 2019, i samband med att underliggande system är färdiga, så kommer informationen i alla län vara aktuell och överflyttad.

När görs den stegvisa övergången?
– Övergången påbörjades i september, den görs länsvis och är planerad att vara helt genomförd i slutet av 2018. (Länk till tidplan för det stegvisa införandet i de olika länen finns längst ned på sidan.)

Varför gör vi den här förändringen?
– Informationen om fornminnen behöver möta samhällets krav på snabbhet, kvalitet och enhetlighet. Uppgifterna om fornminnen behöver vara tillgängliga och användbara så snabbt som möjligt när det till exempel planeras och byggs nya bostadsområden och vägar i landet. Det måste också finnas en överensstämmelse mellan registrerat skydd och lagtillämpning, vilket är viktigt eftersom fornlämningar har ett stark skydd i kulturmiljölagen.

Lever inte de gamla systemen och arbetssätten upp till de kraven?
– Nej, man kan säga att den arkeologiska informationen hittills varit spretigt hanterad och förvarad. I den process som finns idag så blir informationen omdigitaliserad flera gånger och information, blanketter och rapporter har skickats och förvarats på olika ställen, för att ge några exempel.

Krävs det något särskilt för att jag ska kunna söka information i det nya Fornsök?
– Nej, Fornsök kommer som tidigare att vara öppet för alla som har tillgång till internet, även om inte all information i KMR visas där, det kan till exempel handla om information om personuppgifter som vi behöver dölja. Informationen som hamnar i KMR registreras och hanteras av kulturmiljöhandläggare på länsstyrelserna och uppdragsarkeologer via registreringsverktyget Fornreg vilket kräver inloggning med behörighet. (Läs mer om registreringsverktyget Fornreg via länk längst ned på sidan.)

Vilken skillnad blir det mellan Fornsök 2018 och Fornsök 2019?
– Förändringen innebär att du får ta del av mer information än tidigare, både information som är förknippad med en fornlämning men också information om olika arkeologiskt uppdrag i Sverige. Informationen kommer även uppdateras snabbare i och med att registrering av informationen görs direkt i samband med den arkeologiska undersökningen, eller av den som handlägger det arkeologiska ärendet och uppdraget på länsstyrelsen.

– En annan stor förändring är att i samband med flytten av all information till det nya systemet så görs omfattande kvalitetshöjningar, både rättningar av informationen manuellt och även automatiserade och systematiska korrigeringar. Nuvarande Fornsök lider av en del missvisande information, till exempel på grund av ändrad lagtillämpning genom åren och även förändrad praxis under de 80 år som informationen samlats in. Informationen som visas om våra fornminnen måste vara så rättvisande som möjligt.

– För dig som använder datauttag och WMS (Web Map Service) via Fornsök innebär förändringarna också länsvis utfasning och ouppdaterad information under införandeperioden. Vi kommer så småningom att erbjuda nya tjänster för dessa. (Läs mer om utvecklingen av dessa tjänster via länk nederst på sidan.)

Tack för dina svar Tord!

Ordlista

DAP
Digital Arkeologisk Process (DAP) Riksantikvarieämbetets femåriga program mellan 2014-2019 med syfte att samordna samhällets hantering av digital fornminnesinformation.

FMIS
Fornminnesinformationssystemet (FMIS) är det system med fornminnesinformation som under hösten 2018 ersätts med det nya Kulturmiljöregistret (KMR).

Fornreg
Fornreg är ett webbaserat registrerings- och sökverktyg för yrkesanvändare som innehåller den
fornminnes- och uppdragsinformation som lagras i Kulturmiljöregistret.

Fornsök
Fornsök är en webbaserad och öppen söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Med start i början av 2019 kommer Fornsök även visa ytterligare information, så som pågående och avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige.

KMR
Kulturmiljöregistret (KMR) är ett samlingsnamn för det IT-system där Riksantikvarieämbetet lagrar information om arkeologiska uppdrag och lämningar. Kartor med informationslager, Fornreg, Forndok, Lämningsregistret och Uppdragsregistret är exempel på delar som idag ingår i KMR

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: