Nyhetsarkiv
Webbapplikationen Fornreg är ett verktyg för yrkesverksamma att registrera och uppdatera information om arkeologiska uppdrag och lämningar i Sverige.
Webbapplikationen Fornreg är ett verktyg för yrkesverksamma att registrera och uppdatera information om arkeologiska uppdrag och lämningar i Sverige. Foto: ( CC BY)

Nu är Fornreg öppet för yrkesverksamma i hela Sverige

Sedan förra veckan är registreringsverktyget Fornreg uppe och rullar för hela landet med beredskap att ta emot registreringar och ändringar av nya arkeologiska uppdrag och lämningar i Sverige.

I och med att den planerade och sista flytten av befintlig information om fornminnen har gjorts från det gamla systemet (Fornminnesinformationssystemet – FMIS) till det nya systemet (Kulturmiljöregistret – KMR) så är det nu fritt fram för yrkesverksamma i hela landet att börja arbeta enligt det nya arbetssättet.

Förutom information om själva fornlämningarna så kommer det nya systemet också innehålla information om de arkeologiska uppdragen kopplat med de arkeologiska rapporterna och andra relaterade dokument samt även information om vilket museum som förvarar eventuella fynd som hittats i samband med uppdraget.

Arbetet med själva informationsflytten har pågått sedan september i etapper och gruppvis utifrån län och är ett led i ett snart femårigt arbete med att skapa en ny process och ett nytt arbetssätt för registrering och hantering av information om arkeologiska uppdrag och lämningar i Sverige.

Parallellt med informationsflytten under hösten har runt 300 uppdragsarkeologer och kulturmiljöhandläggare på länsstyrelser i Sverige gått  utbildningar för att kunna registrera och hantera fornminnesinformation via det nyutvecklade registreringsverktyget Fornreg. Utbildningarna kommer att fortsätta löpande 2019 och även kompletteras med regelbundna utbildningar i praxisfrågor kring de antikvariska bedömningar som krävs för att hantera fornminnesinformation i Fornreg till exempel.

Fornsök, den publika söktjänsten som visar fornlämningar i Sverige, kommer också visa den nya informationen om de arkeologiska uppdragen och får därför ett nytt utseende under första kvartalet av 2019.

Liten ordlista

DAP (Digital Arkeologisk Process) Riksantikvarieämbetets femåriga program mellan 2014-2019 med syfte att samordna samhällets hantering av digital fornminnesinformation.

Fornreg är ett webbaserat registrerings- och sökverktyg för den fornminnes- och uppdragsinformation som lagras i Kulturmiljöregistret.

KMR (Kulturmiljöregistret) Kulturmiljöregistret är ett samlingsnamn för det IT-system där Riksantikvarieämbetet lagrar information om arkeologiska uppdrag och lämningar. Kartor med informationslager, Fornreg, Forndok, Lämningsregistret och Uppdragsregistret är exempel på delar som ingår i KMR.

Kontakt för frågor om Fornreg

Välkommen att kontakta fornsok@raa.se om du har frågor om registreringsverktyget Fornreg.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: