Foto: ( CC BY)

Forum för klimat och kulturarv

Senaste forum för klimat och kulturarv genomfördes i augusti 2021. Temat var konsekvenserna av temperaturökning och vi sände från Jämtland.

Syftet med forumet är att fortsätta nätverkandet om frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv. Vad händer med vårt kulturarv i ett varmare klimat?

Vi vänder oss till dig som är yrkesverksam inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering, bygglov och beredskapssamordning på myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i privat sektor. Men även förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap.

Forum för klimat och kulturarv 2021 arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Stiftelsen Gaaltije, Jamtli och Länsstyrelsen i Jämtland. Vill du läsa om tidigare Forum för klimat och kulturarv? Här finns rapporten från forum 2015, och här från 2017.

Vill du veta mer?

Här har vi, med hjälp av konferensens föredragshållare 2021, samlat länkar och tips på annan läsning relaterad till presentationerna.

Om klimatet, växtligheten och rennäringen i norra Sverige

Klimatscenarier från SMHI

Länsvisa klimatanalyser från SMHI

Förändringar i klimatet som påverkar energisektorn i Sverige, rapport från Energiforsk

Sveriges miljömål

Storslagen fjällmiljö – Sveriges miljömål

Sametinget

Samer, allt om Sveriges ursprungsfolk samerna och deras land

Samisk markanvändning och MKB

Det som göms i snö

Trafikverkets information om isvägar

Ryd, Yngve. 2014 (postumt). Wild Reindeer and Sami Hunting with Bow and Arrow. Journal of Glacial Archaeology. ISSN (online) 2050-3407.

Malmberg, Å. 2018. Forntiden smälter fram: Kamp mot klockan när fjällvärldens tinande isar blottar arkeologiska skatter. Allt om vetenskap. Nr 6, 2018.

Aronsson, Kjell-Åke. 2020. Fynd ur snölegan. Arkiska spår. Natur och kultur i rörelse. Red. Lotten Gustafsson Reinius. Nordiska museets förlag. Sid. 190-191.

CULTCOAST (NIKU)

Permafrost og fundamenteringsforhold på Svalbard (NIKU)

Miljøovervåking på Svalbard (NIKU)

Digital dokumentasjon av gruvemiljøet i Svea (NIKU)

Secrets of the ice

Klimatförändringar och samiska kulturmiljöer

Sametingets klimathandlingsplan: Klimatanpassning, Handlingsplan för samiska näringar och samisk kultur

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage – vägledningar

Klimat- och förvaltningsplan för Bartjan (på engelska)

Tåssåsens sameby

Samiska kulturmiljöer i ett förändrat klimat: Riskbedömning från projektet (Gaaltije)

Bartja – saemien kultuvrebyjrese jarkerostemen daelhkesne (Gaaltije, på sydsamiska)

De åtta årstiderna – Samevistet Hosjöbotten

Vad kan vi göra?

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Myndighetsnätverket för klimatanpassning (klimatanpassning.se)

Myndighetsnätverket för klimatanpassning – hur samhället påverkas – Kulturarv

Myndighetsnätverket för klimatanpassning – RAÄ:s och andra myndigheters handlingsplaner för klimatanpassning

Exempelsamling klimatanpassning av kulturarv, landskap och kulturmiljöer (Riksantikvarieämbetet)

Förvaltning av kulturarv – Riksantikvarieämbetets handbok

En webbföreläsning om förvaltning av kulturarv (Riksantikvarieämbetet)

Kulturvärden försvinner i byggprocessen, rapport från Riksantikvarieämbetet

Klimatanpassning av statlig egendom: Fastighetsförvaltande myndigheters roller och ansvar (Naturvårdsverket)

Guide to risk management (ICCROM, på engelska)

The ABC Method: a risk management approach to the preservation of cultural heritage (Canadian Conservation Institute)

Riskhantering – Vägledning ISO 31000:2018, IDT (Svenska Institutet för Standarder)

European Cultural Heritage Green Paper (Europa Nostra)

En världsarvsstrategi som beskriver världsarvsarbetet i Sverige (Riksantikvarieämbetet)

Om IPCCs (FN:s klimatpanels) Sixth assessment report: Sixth Assessment Report (IPCC)

Info om den kommande IPCC-rapporten om klimatanpassning och sårbarhet från IPCC finns här (beräknas klar 2022): AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC)

ISO-standard 14091:2021 – Adaptation to climate change: Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment

Spara och Bevara: Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Climate Change and World Heritage (UNESCO)

De åtta årstiderna – mat och dryck

Träd och växlighet

Svensk Fäbodkultur: Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)

Klovsjö by

Lisa Öberg, oldTjikko Photo Art & Science

Fjällen i ett föränderligt klimat, Länsstyrelsen Jämtlands län