Risker för brand och vattenskador i magasin

Hur kan museer förbereda sig för det värsta så att det går så bra som möjligt vid en brand eller vattenskada? Erika Hedhammar från Riksantikvarieämbetet ger råd om riskhantering och restvärdesräddning.

Den tid man har lagt på katastrofplanering betalar sig väl om olyckan väl är framme. Dessutom gör en väl genomförd riskanalys att man kan upptäcka och förebygga tänkbara skador innan de är ett faktum.

– Prata med er lokala räddningstjänst innan något händer. Det är lätt kan känna igen ett museum men ni behöver berätta att ”det här är ett museimagasin där vi har speciella föremål”, säger Erika Hedhammar.

Räddningstjänsten är också betjänt av att veta om ni har föremål som kan vara farliga, till exempel spritsamlingar eller giftpilar.

Vattenskador

Vattenskador kan orsakas av:

  • Havsnivåhöjningar
  • Nivån i vattendrag och sjöar
  • Skyfall
  • Dålig dränering och dagvattenhantering
  • Läckande eller brustna ledningar i huset
  • Släckvatten efter en brand.

Det finns mycket information att tillgå för att bedöma risker för översvämningar och skyfall. Här är några exempel:

  • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tar fram översvämningskarteringar
  • Kommunerna gör riskanalyser.
  • Länet gör riskanalyser.
  • SMHI gör klimatanalyser, prognoser och vädervarningar.

Analysera, planera och öva

Börja med att göra en riskanalys. Fundera över hur ni kan förebygga riskerna. Upprätta därefter en katastrofplan så att ni vet hur ni ska agera om något händer. Sist men inte minst gäller att öva. Hur fungerar planen i praktiken? Behöver något förbättras?

Riskanalys

Vad kan hända? Vad riskerar vi att förlora?

10 nedbrytningsfaktorer att ha i minnet när man gör en riskanalys*
Fysiska krafter
Försummad förvaltning
Felaktig luftfuktighet
Felaktig temperatur
Ljus och strålning
Föroreningar
Skadedjur
Vatten
Brand
Stöld

Katastrofplan

Vem eller vilka ska kontaktas? (Hur får man tag på personal mitt i natten eller på julafton?)

Organisationsplan för en katastrof: Vem gör vad? Planen ska inte vara personberoende – någon kan vara sjuk just när katastrofen sker.
Restvärdesplan: Vad tar man hand om? Museet bör ha en prioriteringslista så att man kan kommunicera effektivt med dem som har möjlighet att plocka ut saker ur byggnaden.

Övning

Testa, utvärdera och förbättra.

Se länkarna nedan för vidare läsning.

* Källa: Canadian Conservation Institute