Guldockra

Guldockra är ett jordpigment som ger gula och gulbruna kulörer. Det har god täckförmåga och beständighet. Guldockra har traditionellt varit vanligt i Sverige, både till exteriört och interiört måleri.

Guldockra hör till de ljusare gula ockrapigmenten. Ockrorna är vanligt förekommande naturliga jordpigmenten. Färgerna varierar beroende på fyndplats. Pigmentet består av lerjord med naturligt vittrad järnhydroxid och det är främst järnhydroxiden som bestämmer kulören. Ockrornas namn anger deras relativa ljushet och renhet i förhållande till andra ockror, men benämningarna på pigmenten varierar.

Guldockra och ljusockra är snarlika varandra, men guldockra beskrivs ofta som något mörkare och rödare. Kulörerna man åstadkommer med respektive gul ockra överlappar i viss mån och ibland skiljer man inte ens på dessa två pigment.

Synonyma namn: Ljusockra, gulockra

Andra gula pigment i Kulturkulör: Järnoxidgult, ljusockra, obränd terra

Andra ockrapigment i Kulturkulör: Ljusockra, mörkockra

Färgbrytningsnyckel

Kulturkulörs färgbrytningsnyckel beskriver hur du kan bryta traditionella linoljefärger för att uppnå specifika kulörer. Tabellen beskriver resultatet av blandning med färdiga basfärger och andelarna anges i viktprocent.

NCS – Natural Colour System är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan uppfattar färg. NCS beskriver färgen på alla ytmaterial. Med numeriska färgkoder, så kallade NCS-beteckningar kan kulören på vilken yta som helst beskrivas exakt.

Färgbrytningsnyckel finns för ett urval av kulörproverna i Kulturkulörs färgprovsamling. I provsamlingen kan du hitta ännu fler nyanser som du kan åstadkomma med linoljefärg och traditionella pigment. Blandningstabellerna ger en uppfattning om åt vilket håll kulören drar vid blandning med vitt samt i vissa fall vid tillsats av svart. Blandningsförhållandena är ungefärliga och pigmentens egenskaper varierar.

Tabellen med färgbrytningsnycklar är färgsatt för att ge en uppfattning om resultatet av blandningen och vilka kulörer du kan uppnå med det traditionella pigmentet, men tänk på att färgåtergivning varierar mellan bildskärmar.

Fler blandningsnycklar, mer information om pigmentets kemiska sammansättning och historik finns att hitta i Vårda väl-bladet om ockra.