Varför står Riksantikvarieämbetets gamla skyltar kvar i kulturmiljöer?

Bild av informationskylt för dös.

Informationsskylt vid dösen i  Haga i Stala socken i Bohuslän uppsatt av Riksantikvarieämbetet när myndigheten ännu hade förvaltningsansvaret för platsen.

 

Runt om i Sverige på en stor mängd platser finns skyltar från olika perioder som Riksantikvarieämbetet har satt upp. Dessa skyltar beskriver vilket kulturarv man står framför eller kulturmiljö man befinner sig i. Skyltarna varierar något i utförande vad gäller storlek och grafik eftersom de har tillkommit vid olika perioder under den period som Riksantikvarieämbetet hade förvaltnings- och informationsansvar för platserna.

Sedan början på 1990-talet bedrivs den operativa/praktiska fornminnesvården inte av Riksantikvarieämbetet. Varför står då skyltarna kvar? De gamla skyltarna tjänar fortfarande ett syfte, att informera platsens besökare. Om du har frågor om en fornlämning eller skyltningen av fornlämningen så kontakta länsstyrelsen i ditt län.  Information om kulturmiljöer berikar besökarnas vistelse på platsen genom att de bidrar till tillgängligheten. De allra flesta besökare i en region kan förväntas ha begränsad kännedom om traktens natur, historia och sevärdheter. Även regionens innevånare och skolor har ofta ett stort informationsbehov. Därför behövs skyltar på platser med en känd kulturhistoria. Det kan t.ex. vara vid gravfält, boplatser eller andra lämningar.

Digitala informationskällor

Genom den digitalisering som hela samhället genomgår finns också information att tillgå via Internet. Riksantikvarieämbetet tillhandahåller söktjänsterna Fornsök, Kringla och Bebyggelseregistret. Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla.

Kringla är en samsöktjänst som hämtar information från flera olika källor; museer, arkiv och fornlämningar.

I Bebyggelseregistret finns information om det byggda kulturarvet. Informationen kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Om du har frågor om en specifik plats kan du söka i någon av ovan nämnda källor. Du kan också vända dig till länsstyrelsen i det län platsen du är intresserad av ligger i.

För mer information:

Så här söker du i Fornsök

Direktlänk till Kringla

Till Bebyggelseregistret

Länk till länsstyrelsernas gemensamma webbplats