Runstenen U 91 från Vibble i Järfälla. Den står nu rest vid Jakobsbergs folkhögskola. Foto: ( CC BY)

Digitala Sveriges runinskrifter – publicerade volymer

Här finns den första versionen av Digitala Sveriges runinskrifter publicerade. Länkar till pdf-filer är ordnade efter bandets nummer. Texter och planscher är förtecknade var för sig.

OBS! Stora pdf-filer som tar tid att ladda ner. Länkarna är heller inte persistenta och filerna kommer så småningom att flyttas till en databas. Läs mer om digitaliseringen av Sveriges runinskrifter.

Sveriges runinskrifter går också läsa i Litteraturbanken, men du måste söka på de enskilda delarna, till exempel Ölands runinskrifter. [2022-06-16]

Ölands runinskrifter (SRI band 1, 1900-1906)

TEXT OCH PLANSCHER

Öl 1-26/27 + inledning. Sid 1-88, pl. I-XVII
Öl 28-60 + innehåll och karta. Sid 89-150, pl. XVIII-XXXVIII

Östergötlands runinskrifter (SRI band 2, 1911-1918)

Innehåll och inledning. Sid. I-XXXIV

TEXT

Ög 1-96. Sid. 1-96(97)
Ög 97-192. Sid. 97-184
Ög 193-248, 136 + ordförteckn., tillägg, karta. Sid. 185-268

PLANSCHER

Ög 1-98. Pl. I-XXXII
Ög 99-192. Pl. XXXIII-LXVI
Ög 193-248. Pl. LXVII-XCI

Södermanlands runinskrifter (SRI band 3, 1924-1936)

Innehåll

TEXT

Inledning.
Sö 1-67. Sid. 1-51
Sö 68-174. Sid. 52-136
Sö 175-195. Sid. 137-168
Sö 196-235. Sid. 169-207
Sö 236-277. Sid. 208-241
Sö 278-305. Sid. 242-281
Sö 306-329. Sid. 282-312
Sö 330-365. Sid. 313-354
Sö 366-383. Sid. 355-410
Ordförteckning mm. Sid. 411-427
Karta.

PLANSCHER

Innehåll planscher.
Pl. 1-14. Träsnitt ur Bautil
Sö 2-174. Pl. 15-82 (OBS! Inte ordnade helt i signumföljd).
Sö 175-286. Pl. 83-141
Sö 183-365. Pl. 142-198. (OBS! Alla dessa runsignum finns inte på bild och är inte ordnade i signumföljd)
Sö 7-381. Pl. 199-217. (OBS! Alla dessa runsignum finns inte på bild och är inte ordnade i signumföljd)

Smålands runinskrifter (SRI band 4, 1935-1961)

Innehåll. Sid. I-VII

TEXT

Sm 1-18. Sid. 1-73
Sm 19-46. Sid. 74-146
Sm 47-91. Sid. 147-218
Sm 92-143. Sid. 218-291
Sm 144-170 + tillägg, efterskrift + ordförteckning, egennamn. Sid. 292-342
Ordförteckning, litteratur. Sid. 1*-11*. (Denna ordförteckning avser endast Kronobergs län. Uteslöts i det slutgiltiga verket)

PLANSCHER

Sm 1-46. Pl. I-XXXIX
Sm 47-169. Pl. 41-104

Västergötlands runinskrifter (SRI band 5, 1940-1970)

Innehåll.

TEXT

Inledning. Sid. XV-LXIV
Vg 1-49. Sid. 1-67
Vg 50-79. Sid. 68-135
Vg 80-149. Sid. 136-278
Vg 150-201. Sid. 279-352
Vg 202-220. Sid. 353-420
Vg 221-259. Sid. 421-490
Ordförteckn., egennamn, förkortn. Sid. 491-501
Karta

PLANSCHER

Innehåll planscher. Sid. I-XVI
Vg 2-149. Pl. 1-120
Vg 150-196. Pl. 121-160
Vg 202-259. Pl. 161-195.

Upplands runinskrifter del 1 (SRI band 6, 1940-1943)

Innehåll. Sid. I-XVII

TEXT

U 1-52. Sid. 1-69
U 53-110. Sid. 70-156
U 111-155. Sid. 157-233
U 156-200. Sid. 234-302
U 201-226. Sid. 302-374
U 227-258. Sid. 375-428
U 259-294. Sid. 429-475
Ordförteckn., egennamn, rättelser. Sid. 476-488

PLANSCHER

Innehåll planscher.
U 1-142. Pl. 1-90
U 139-294. Pl. 91-183

Upplands runinskrifter del 2 (SRI band 7, 1943-1946)

Innehåll. Sid. I-XVIII

TEXT

U 295-336. Sid. 1-69
U 337-378. Sid. 69-136
U 379-426. Sid. 137-213
U 427-480. Sid. 214-304
U 481-516. Sid.305-374
U 517-569. Sid. 375-450
U 570-603. Sid. 450-522
Ordförteckn., egennamn, rättelser. Sid. 523-535

PLANSCHER

U 295-373 + innehåll. Pl. 1-40
U 375-474. Pl. 41-88
U 475-602. Pl. 89-143
(OBS! Alla är inte ordnade i nummerföljd)

Upplands runinskrifter del 3 (SRI band 8, 1949-1951)

Innehåll. Sid.

TEXT

U 604-632. Sid. 1-71
U 633-667. Sid. 72-146
U 668-696. Sid. 146-214
U 697-743. Sid. 215-288
U 744-775. Sid. 289-354
U 776-814. Sid. 355-427
U 815-854. Sid. 428-505
U 855-876. Sid. 505-554
U 877-900. Sid. 555-617
U 901-921. Sid. 617-666
Ordförteckn., egennamn, rättelser och tillägg. Sid. 667-680

PLANSCHER

Innehåll planscher. Sid I-XIV
U 604-757. Pl. 1-84
U 758-838. Pl. 85-132
U 840-921. Pl. 133-179

Upplands runinskrifter del 4 (SRI band 9, 1953-1958)

Innehåll. Sid. I-XV

TEXT

U 922-958. Sid. 1-86
U 959-997. Sid. 87-174
U 998-1025. Sid. 175-253
U 1026-1065. Sid. 254-344
U 1066-1099. Sid. 345-422
U 1100-1125. Sid. 422-510
U 1126-1150. Sid. 510-577 (578)
U 1151-1163. Sid. 579-631
U 1164-1181. Sid. 632-675
Ordförteckn., egennamn. Sid. 676-685

PLANSCHER

Innehåll planscher. Sid. I-XIII
U 922-1165 + innehåll. Pl. 1-80
U 1062-1151. Pl. 81-128
U 1151-1181. Pl. 129-159

Lucka i utgivningen av Sveriges runinskrifter. Band 10 är inte publicerat.

Gotlands runinskrifter del 1 (SRI band 11, 1962)

TEXT

G 1-41 + innehåll och förkortn. Sid. I-XV, 1-56
G 42-84. Sid. 57-126
G 85-137. Sid. 127-275

PLANSCHER

Planscher. Pl. 1-88

Gotlands runinskrifter del 2 (SRI band 12, 1978)

TEXT

G 138-159 + innehåll. Sid. 1-61
G 160-191. Sid. 62-136
G 192-206. Sid. 137-197
G 207-222 + ordförteckn., personnamn, ortnamn. Sid. 198-259

PLANSCHER

G 138-187 + innehåll. Pl. 1-40
G 184-222b. Pl. 41-76

Västmanlands runinskrifter (SRI band 13, 1964)

TEXT

Vs 1-17 + innehåll, förkortn., översikt. Sid. I-VI, 1-54
Vs 18-33 + ordförteckn., egennamn. Sid. 55-94

PLANSCHER

Vs 1-32. Pl. 1-28

Närkes runinskrifter (SRI band 14:1, 1975)

TEXT

Nä 1-15 + innehåll, inledning, karta. Sid. I-XXIII, 1-56
Nä 16-34 + ordförteckn., egennamn.Sid. 57-117

PLANSCHER

Nä 1-34 + innehåll planscher. Pl. 1-20

Värmlands runinskrifter (SRI band 14:2, 1978)

TEXT

Vr 1. Sid. 1-56
Vr 2-5. Sid. 56-97

PLANSCHER

Planscher. Pl. 1-7

Gästriklands runinskrifter (SRI band 15:1, 1981)

TEXT

Gs 1-9 + innehåll, förkortn, karta, inledn. och tidigare runstensundersökn. i Gästrikland. Sid. 1-87
Gs 10-17. Sid. 88-180
Gs 18a-22 + ordförteckn. och egennamn. Sid. 181-228

PLANSCHER

Gs 1-22. Pl. 1-13