De två runstenarna vid Attmars kyrka i Medelpad. Den vänstra kan vara ett ungdomsverk av runristaren Åsmund Kåresson, medan den andra troligen är en Ingvarssten. Texten är dock varken slutgiltigt läst eller fullständigt tolkad. Foto: ( CC BY)

Projektet Evighetsrunor

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Uppsala runforum vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, fått 8,8 miljoner från Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien för att skapa en digital forskningsplattform, som kommer att ge helt nya möjligheter att forska och söka information om runor och runinskrifter. Projektet startade i januari 2017 och kommer att pågå i tre år.

Grundtanken i projektet är att knyta samman de digitaliserade delarna av Sveriges runinskrifter med Samnordisk runtextdatabas och presentera dem tillsammans för att ge en så aktuell bild som möjligt av alla Sveriges runinskrifter. Samtidigt kommer tidigare svåråtkomligt källmaterial att digitaliseras och göras tillgängligt på plattformen. Dessutom genomförs tre forskningsuppgifter med anknytning till det material som digitaliseras.

I digitaliseringsinsatserna kommer bland annat ATA:s stora samling av bilder på run- och bildstenar att skannas, liksom delar av Olof Celsius’ och Otto von Friesens samlingar på Uppsala universitetsbibliotek. De senare digitaliseras av universitetsbiblioteket och publiceras i plattformen Alvin, dit Evighetsrunor kommer att länka.

Ett inskriftsmaterial som varit mycket dåligt känt är de efterreformatoriska dalrunorna, som också kommer att presenteras på forskningsplattformen.

Forskningsuppgifter inom projektet

Medelpads runinskrifter

Medelpads runstenar uppmärksammades redan av Johannes Bureus på hans norrländska resa 1600-1601, men någon vetenskaplig utgåva av runinskrifterna i detta landskap existerar inte. En sådan kommer nu att ges ut som band 15:3 i serien Sveriges runinskrifter och även göras tillgänglig på forskningsplattformen.

Ansvarig: Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet.

 

Runbruk på Östersjöns öar

I denna forskningsuppgift undersöks runtraditionerna på Östersjöns tre största öar – Öland, Gotland och Bornholm – med tvärvetenskapliga metoder som inkluderar runologi, arkeologi och olika typer av laborativa metoder som 3D-skanning, RTI-fotografering m.m. Undersökningen förväntas ge nya insikter om runbruket i Östersjöområdet, men även skapa ett digitalt dokumentationsmaterial som genom plattformen ska kunna komma andra forskare till godo. Forskningen om Bornholm görs i samarbete med Nationalmuseet i Köpenhamn.

Ansvarig: Laila Kitzler Åhfeldt, Riksantikvarieämbetet.

 

Otto von Friesen som runolog

Otto von Friesen betraktas som grundläggaren av den moderna svenska runforskningen, men hans fältrunologiska arbete är dåligt känt och har endast delvis kunnat utnyttjas i verket Sveriges runinskrifter. Syftet med denna undersökning är att belysa von Friesens runologiska gärning utifrån hans efterlämnade fältmaterial i Uppsala universitetsbibliotek, som nu blir tillgängligt genom projektet.

Ansvarig: Marco Bianchi, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

 

Kalendarium

Aktuellt 2022

2021

2020

2019

2018

2017

 • 22 december: Sofia Pereswetoff-Morath skriver om digitaliseringen av anteckningarna i Fältex. C på K-blogg.
 • 6 december: Om runstensavbildningar i de nydigitaliserade delarna av Olof Celsius’ samling i Uppsala universitetsbibliotek på K-blogg. Se även här.
 • 2 december: Laila Kitzler Åhfeldt: ”Archaeology and runology – a happy marriage?”, Crossing Disciplinary Borders in Viking Age Studies: Problems, Challenges and Solutions, The 7th Austmarr Symposium, 1–3 December 2017, Tartu, Estonia.
 • 27 november: Laila Kitzler Åhfeldt, ”Gotland Picture stones and narration”, Folklore and Old Norse Mythology, Aarhus mythology Conference, 27–28 November 2017, Helsinki, Finland.
 • 23 november: Magnus Källström, ”Haverörunor och kärleksrunor – ett bidrag till lösningen av Kensingtonstenens gåta”, Runråd 84, Uppsala universitet. Se även inlägg på K-blogg.
 • 810 november: Marcus Smith presenterar projektet Evighetsrunor på CAA-SE:s fourth National Conference i Göteborg.
 • 2527 oktober: Fältundersökningar i Medelpad och Jämtland. Se inlägg på K-blogg samt inslag på SVT Jämtland.
 • 1920 oktober: Relations and runes – The Baltic Islands and their relations to each other and to the Mainland regions during the Late Iron Age and Early Middle Ages, Workshop på Gotlands museum i Visby. Samarrangemang med projektet The Viking Phenomenon, Uppsala universitet.
 • 12 oktober: Delar av projektgruppen deltar i ett seminarium anordnat av Swe-Clarin och Riksbankens jubileumsfond på Riksarkivet, Stockholm. Se även här.
 • 10 oktober: Avslutningsmöte med Anna Fredriksson och Carina Bromark från Alvin för att sammanfatta digitaliseringsinsatserna vid Uppsala universitetsbibliotek. Det material som har digitaliserats för Evighetsrunor finns nu tillgängligt i Alvin. (Ett återfynd med anknytning till projektet gjordes efter mötet.)
 • 22−24 september: Runverket arrangerar Det 30:de internationella fältrunologmötet i Skara. Kortföredrag av Marco Bianchi (” ‘I lämpligt väder med god sikt’: Otto v. Friesens undersökningar av Sparlösastenen 1937–1939″) i samband med den offentliga föreläsningen En speed date med Västergötlands runorVästergötlands museum den 21 september. I samband med mötet presenterade Bianchi även en nyfunnen dalruneinskrift ur von Friesens samling.
 • 10−15 september: Laila Kitzler Åhfeldt gör fältarbete på Bornholm. Se inlägg på K-blogg.
 • 18−21 juni: Magnus Källström utför fältarbete på Öland.
 • 3 april: Magnus Källström och Laila Kitzler Åhfeldt presenterar projektet för Historiska museets FoU-grupp.
 • 30 mars: Delresultat från två av forskningsuppgifterna presenteras på det elfte heldagsrunrådet i Uppsala (Kitzler Åhfeldt: ”Gotländska spännen med runinskrifter”, Källström: ”Inskriften på Målstastenen i Medelpad (M 6) − halvvägs till sanningen?”).
 • 15 februari: Möte med Alvin inför nätpubliceringen av Otto von Friesens fotografier. Se inlägg i K-blogg och på Uppsala runforum.

2016 (förberedande arbete)

 • 29 november: Workshop II angående roller och ansvar för plattformen, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • 7 november: Möte med Anna Fredriksson och Carina Bromark från Alvin för att diskutera digitaliseringen av materialet på Uppsala universitetsbibliotek.
 • 28 oktober: Workshop I angående krav och önskemål på forskarplattformen, Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Se inlägg på Uppsala runforum.
 • 24 juni: intervju i SVT Västernorrland.

 

Projektdeltagare

Marco Bianchi, fil dr., universitetslektor, Uppsala universitet
Lisbeth Imer, PhD, Nationalmuseet, Köpenhamn
Lars Kennerstedt, antikvarie, Riksantikvarieämbetet
Laila Kitzler Åhfeldt, docent, Riksantikvarieämbetet
Magnus Källström, docent, projektledare Evighetsrunor, Riksantikvarieämbetet
Patrik Larsson, docent, Högskolan Dalarna
Sofia Pereswetoff-Morath, fil. dr, Riksantikvarieämbetet och Stockholms universitet
Marcus Smith, verksamhetsutvecklare, Riksantikvarieämbetet
Henrik Williams, professor, Uppsala universitet

Hanna Larsson, projektledare för teknisk plattform, Riksantikvarieämbetet
Toni Thomsson, lösningsarkitekt, Riksantikvarieämbetet

Maria Rossipal, projektsamordnare Evighetsrunor, Riksantikvarieämbetet

 

Vetenskaplig referensgrupp

Judith Jesch, professor, Centre for the Study of the Viking Age, University of Nottingham
Anders Kaliff, professor, Institutionen för Arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
Michael Lerche Nielsen, PhD, lektor, Nordisk Forskningsinstitut, Köpenhamns universitet

 

Styrgrupp

Eric Fugeläng (ordförande), avdelningschef, Kulturvårdsavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Pär Jonsson, enhetschef, Informationsavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Inger Mattsson, avdelningschef, Arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
David Håkansson, prefekt, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet