Blanketter för ansökan om tillstånd och bidrag

På den här sidan har vi samlat blanketter som behövs för att söka ett antal av de tillstånd och bidrag som Riksantikvarieämbetet har hand om.

Blanketterna är uppdelade i två olika kategorier:

*) Vill du läsa mer om bidrag och vilka förutsättningar som finns för att söka dem, finns det samlad information om alla bidrag här. 

 

Tillstånd


Klicka på rubrikerna för aktuell ansökan.

Begäran om yttrande inför ändring av statligt byggnadsminne  (Word)

Denna blankett används i vissa fall i ett tidigt skede för att få Riksantikvarieämbetets preliminära bedömning av åtgärdsförslaget. Blanketten med bilagorna ska skickas i PDF-format till registrator@raa.se.

Instruktionssidan är till hjälp vid ifyllandet.

Ansökan om tillstånd för ändring av statligt byggnadsminne (Word)

Denna blankett används för att få ansökan prövad i ett formellt beslut. Blanketten med bilagorna ska skickas i PDF-format till registrator@raa.se.

Instruktionssidan är till hjälp vid ifyllandet.

Ansökan om tillstånd för utförsel av vissa äldre kulturföremål (Pdf)

För att föra ut äldre kulturföremål från Sverige kan det ibland krävas tillstånd. Hos Riksantikvarieämbetet kan du söka tillstånd om du exempelvis ska sälja en gustaviansk soffa utomlands. (Ansökan om tillstånd för utförsel av kulturföremål finns även på engelska.)

Ansökan om exportlicens för kulturföremål (Pdf)

Om du ska föra ut vissa äldre kulturföremål ur EU:s tullområde kan du (utöver utförseltillstånd) i särskilda fall behöva en exportlicens.

Ansökan om tillstånd till att använda UNESCO:s världsarvslogotyp

Världsarvssymbolen har använts för icke-kommersiella informationssyften sedan 1978. Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd att använda den i Sverige. Information om UNESCO:s världsarv och riktlinjer för användningen av världsarvslogotypen hittar du här.

 

Bidrag


Klicka på rubrikerna för aktuell ansökan.

Ansökan om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Bidraget som Riksantikvarieämbetet fördelar är viktigt för att kunna stödja och utveckla det engagemang som finns runt om i landet. Det möjliggör för ideella organisationer att bidra till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet nås genom frivilliga insatser. (Ansökningsblankett Ideella organisationer.)

Ansökan om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet fördelar runt 10 miljoner kronor i bidrag till verksamheten Kulturarvs-IT. Bidragen går till museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige och används till löner för arbetsledare. Denne leder mellan fem och tolv personer med lönebidrag, som arbetar med att digitalisera och därmed tillgängliggöra arkiv- och museisamlingar. (information om hur du söker och ansökningsblankett)

Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete (online-formulär)

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som får lämnas till särskilda insatser som  syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Bidraget kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter vars verksamhet syftar till att bevara och utveckla fysiska och immateriella kulturhistoriska värden. (Information om hur du söker och ansökningsformulär)

Ansökan om medel till forskning- och utvecklingsverksamhet (Online-formulär)

Riksantikvarieämbetet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet genom anslaget 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. FoU-anslaget är strategiskt för att stödja ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett levande forskningsområde i många akademiska miljöer. Projektansökan görs online i ett separat ansökningssystem.

Anvisningar och mer information om hur du ansöker hittar du här: Ansökan FoU

Övrigt

Statliga utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan få en statlig garanti som täcker kostnader för skada på eller förlust av föremål. Garanti får också lämnas för svenska manifestationer i utlandet.

Det är förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier som reglerar förutsättningar villkor för garanti.

Läs mer om statliga utställningsgarantier här.