Två kvinnor och två män sitter vid ett fyrkantigt grått bord i en lokal där också andra människor finns. På bordet finns pappersdokument, datorer och telefoner samt vattenglas.
Samtal och workshop från strategidagen i Stockholm, september 2023. Från vänster: Claes Ander, Modellboden, Christina Persson, Svenska kyrkan, Pia Thiel, Riksantikvarieämbetet, Ola Hjelm, Skebobruks museum. Foto: (CC BY)

Stort intresse för nationell strategi för digitalt kulturarv

Riksantikvarieämbetet har nu hittills genomfört två av fem strategidagar där vi har fått förmånen och glädjen att träffa många representanter från kulturarvsinstitutioner på de två orterna Stockholm och Kristianstad.

Utgångspunkten för träffarna har varit att diskutera det utkast till Nationell strategi för digitalt kulturarv som Riksantikvarieämbetet har tagit fram under våren 2023. Träffarna riktar sig till personer som arbetar strategiskt med digitaliseringsfrågor vid en kulturarvsinstitution. Det har varit bred uppslutning och en god representation från både stora och små aktörer. Inte minst har det ideella kulturarvet representerats genom både arbetslivsmuseum och hembygdsföreningar.

Värdefulla synpunkter från deltagarna

Utvärderingen av den nationella strategin sker både i form av insamling via enskilda formulär som fylls i av deltagarna på träffarna samt i gruppdiskussioner. Hittills har närmare hundra enskilda enkätsvar inkommit. Enkätsvaren ger användbar och mycket värdefull information och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med strategin.

– Gensvaret hittills har varit fantastiskt, säger Björn Sundberg, programledare vid Riksantikvarieämbetet.
Vi har kunnat samla in synpunkter och tankar på det utkast vi gjort och få en ovärderlig direkt återkoppling på hur strategin upplevs. Dessutom har alla samtal om digitaliseringens möjligheter och svårigheter som vi fört under fikaraster och promenader gett ytterligare en dimension på feedbacken.

Gemensam insats

Riksantikvarie Joakim Malmström är ordförande i styrgruppen för det program för digital omställning på museiområdet på myndigheten där strategiarbetet tar sitt avstamp. Han poängterar att arbetet med en nationell strategi för digitalt kulturarv är en både viktig, utmanande och rolig resa som behöver göras tillsammans – inte bara inom museisektorn.

– Det är utifrån ett användarperspektiv mycket viktigt att det digitala kulturarvet hänger ihop och därför är tiden nu inne att bredda perspektiven. Det är långt fler aktörer än museerna som både har och digitaliserar kulturarv , såsom arkiv och bibliotek. Därför inleder vi nu bland annat, parallellt med denna turné, en fördjupad dialog med både Riksarkivet och Kungliga biblioteket i frågan, säger Joakim Malmström.

Strategiturnén fortsätter under oktober med träffar i Luleå och Göteborg samt avslutas med en digital träff i november.

Nära koppling till Digitala museilyftet

Kompetensutvecklingsprojektet Digitala museilyftet har också tagit form och fart i september. Riksantikvarieämbetet och centralmuseerna kommer genom projektet att arbeta för att höja kompetensen för museer inom digitaliseringsområdet.

Projektet är en del av Riksantikvarieämbetets program för digital omställning på museer och kommer att ha nära kopplingar till arbetet med en nationell strategi för digitalt kulturarv och utvecklingen av den digitala infrastrukturen K-samsök.

Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden och är ett resultat av en regional utlysning med syfte att öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.