Konstverket Scanisaurius i Bromölla, utfört av Gunnar Nylund 1971.
Konstverket Scanisaurius i Bromölla, utfört av Gunnar Nylund 1971. Foto: (CC BY-SA)

Byggnadsanknuten offentlig konst – Metodstöd vid kulturhistorisk värdering

Regeringen gav 2019 Riksantikvarieämbetet i uppdrag att, utifrån det kunskapsunderlag som tagits fram inom ramen för det tidigare uppdraget om byggnadsanknuten offentlig konst, verka för att byggnadsanknuten offentlig konst beaktas vid kulturhistorisk värdering.
Vilken betydelse har den offentliga konsten, hur värderar vi den som en del av det moderna kulturarvet i Sverige? Riksantikvarieämbetet har fått regeringens uppdrag att, i samverkan med Statens konstråd, verka för att denna konst i högre grad kan beaktas vid kulturhistorisk värdering. Betydelsen av offentlig konst framhålls i propositionerna Kulturarvspolitik och Politik för gestaltad livsmiljö.

Byggnadsanknuten offentlig konst är arkitekturbunden konst som representerar 1900-talet och vår egen samtid – sådan konst är exempelvis placerad i offentliga lokaler som badhus, bibliotek, stadshus och stationshus, samt gallerior, resecenter och köpcentrum eller i parker och på torg.

I Sverige kom den statliga satsningen på offentlig konst att institutionaliseras 1937 genom den så kallade 1%-regeln, vilken innebar att en procent av kostnaderna vid byggande i statlig regi skulle fördelas till offentlig konstnärlig gestaltning. Det finns idag cirka 1 600 byggnadsanknutna offentliga konstverk som är statligt beställda och finansierade och flera tusen i regional och kommunal ägo. Det ställer krav på ökad kunskap om 1900-talets och vår samtids offentliga konst i samband med kulturhistoriska värderingar. En ökad kunskap som är särskilt angelägen då det moderna samhällets kulturmiljöer idag står inför omfattande renoveringar och ombyggnader.

Redovisat februari 2022

Uppdraget har resulterat i ett nytt metodstöd som ska fungera både som en handbok och ett praktiskt stöd för handläggare och antikvarier i arbetet med kulturhistorisk inventering och dokumentation av byggnader och bebyggelsemiljöer där byggnadsanknuten offentlig konst finns representerad. Det riktar sig även till de yrkesgrupper som arbetar med konst inom olika typer av statlig, regional och kommunal förvaltning samt till fastighetsägare

Läs nyhetsartikel från februari 2022 om det nya metodstödet

Läs nyhetsartikel om resultatet och om handboken

Ladda hem rapporten

Läs eller ladda ned publikationen “Byggnadsanknuten offentlig konst. Metod för värdering utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter” i Diva.