K-samsöks API

Om innehållet i K-samsöks API

Med K-samsöks API hittar du beskrivningar och avbildningar av bl a:

 • Fornlämningar, t ex runstenar, gravfält, industrilämningar, vrak, hällristningar m.m. Det finns drygt 1 miljon objekt varav majoriteten har koordinater och kan visas på en karta.
 • Historisk/k-märkt bebyggelse, t ex kyrkor, slott och andra byggnader som anses vara viktiga och värda att bevara. Nästan 100 000 av 134 000 objekt har koordinater.
 • Fotografier tagna från andra halvan av 1800-talet fram till idag (2,1 miljoner digitala bilder). Ca 30 000 av dessa har koordinater.
 • Föremålsbeskrivningar och bilder från svenska museer, allt från stenåldersföremål till modern teknikhistoria från Sverige och övriga världen.
 • Läs mer om samtliga objektstyper här.

Sammanlagt innehåller K-samsök över 7 miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runt om i Sverige. Drygt 3,6 miljoner av objekten har bilder kopplade till sig och 1,7 miljoner har koordinater. I Kringla kan du söka i K-samsök och se både innehåll och en exempel-tillämpning på API:et. Fler exempel hittar du här.

K-samsök utvecklas och förvaltas av Riksantikvarieämbetet i samverkan med svenska minnesinstitutioner och myndigheter samt webbtjänsten Europeana som tillgängliggör europeiskt kulturarv.

Ambitionen är att innehållet i K-samsök ska kunna användas så fritt som möjligt. Metadata är fri att använda (licensierad med CC0) och leverantörerna har möjlighet att märka upp sitt innehåll med Creative Commons-licenser (plus Public Domain Mark och CC0). Detta regleras av en rättighetsmodell. Idag saknas märkning på en del innehåll men målet är att allt innehåll ska vara uppmärkt med rättighetsinformation.

Riksantikvarieämbetet sparar inte ned någon media (t ex digitala bilder), utan dessa kan länkas in från respektive institution. Varje institution som levererar data till K-samsök ansvarar själv för sin datas kvalitet, uppdatering, upphovsrättsliga status m.m.

API-nyckel

För att kunna göra anrop mot API:et behöver du en API-nyckel. Den får du genom att e-posta ksamsok@raa.se. API-nycklar ger oss som jobbar med K-samsök möjlighet att göra bättre uppföljningar och att informera om eventuella uppdateringar av API:et.

Vill du testa K-samsöks API utan att ansöka om en API-nyckel kan du använda vår test-nyckel, ange x-api=test. Testnyckeln är inte avsedd att användas för färdiga applikationer och vi rekommenderar att skaffa en egen API-nyckel även under utvecklingsstadiet.

När du använder en API-nyckel accepterar du samtidigt användarvillkoren som du hittar här.

Teknisk specifikation

 • Anrop mot K-samsök görs via http och svaret kommer i xml. För att se hur söksvaren ser ut i XML, RDF eller stilmallsmodifierat format, se demotillämpningen Loppan.
 • Solr är ett Java opensourcepaket som används som indexeringsmotor. Den ger möjlighet till vidareutveckling och till att köra K-samsök på flera samtidiga maskiner om det skulle behövas.
 • postgreSQL används som databas och används endast vid skördning av data och vid omindexering. I normal drift är det bara Solr-indexet som används för objektdata. Data om institutioner och deras tjänster finns dock bara i databasen.
 • Java är programspråket för all K-samsöksrelaterad utveckling utom de portar som används i Microsoft-miljö (som är utvecklade i .Net och C#).
 • OAI-PMH är överföringsprotokollet från biblioteksvärlden som används för att skörda data från lokala portarna till centralnoden.
 • NetApp används för lagring och spegling av indexet.

Tips

 • K-samsöks API använder UTF-8. Att använda annan teckenkodning leder till att en sökning kan ge felaktigt resultat eller inget resultat. En sida måste ha contentType satt till UTF-8
  <meta content="text/html";charset="UTF-8" http-equiv="content-type">
  Och det formulär som anropar APIet måste också vara satt till UTF-8
  <form action="www.kulturarvsdata.se/ksamsok/api?…" accept-charset="UTF-8">
 • Vill du vara säker på att få svar med objekt som har en bild, använd indexet thumbnailExists (thumbnailExists="j")
 • Foton med koordinater (drygt 23 000), hittas genom att använda indexet geoDataExists (geoDataExists="j") och filtrera på objektstypen "foto". (Se objektstyper).
 • På samma sätt går det att filtrera fram kulturmiljöobjekt, t ex fornlämningar och skyddad bebyggelse, med koordinater men filtrera på objektstypen "miljö" eller "byggnad". Filtrera på serviceName="fmi" (fornlämningar i FMIS) resp serviceName="bbrb" (byggnader i Bebyggelseregistret) för att endast få fram fornlämningar och skyddad historisk bebyggelse.
 • För att få fram en viss typ av t ex föremål eller byggnad (t ex kyrkor), filtrera på itemClass.

Support

Kontakta oss på ksamsok@raa.se om du har frågor eller synpunkter!

Läs mer