Kulturvårdsavdelningen

Kulturvårdsavdelningen är ett kunskapscentrum för långsiktig förvaltning och bevarande av kulturarvet.

Kulturvårdsavdelningen ansvarar för att samordna, förmedla och utveckla kunskap till stöd för kulturarvsförvaltning inom landskapsvård och kulturmiljövård samt samlingsförvaltning och utställningar vid museer. Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med katastrofberedskap och restvärdesräddning, klimatanpassning samt konserveringsvetenskap. Dessutom ansvarar avdelningen för utveckling av nya metoder och tekniker inom kulturarvsförvaltning, och driver för detta ett kulturarvslaboratorium och en utställningsverkstad. Avdelningen ansvarar även för myndighetens runforskning.

Riksantikvarieämbetet, Kulturvårdsavdelningen
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby
Fakturaadress: Riksantikvarieämbetet, Ref. 550, FE93, 838 73 Frösön

Kulturvårdsavdelningen finns i Visby och består av en ledningsfunktion och tre enheter.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Eric Fugeläng
Avdelningschef
08-5191 80 69

Lena Holmert
Administrativ assistent
08-5191 80 31

Kulturvårdsstöd

Inom Riksantikvarieämbetets verksamhetsområde Kulturarv och samhälle arbetar enheten för kulturvårdsstöd med frågor kring kulturmiljöförvaltning. Uppgiften är att samordna, förmedla och utveckla kunskap till stöd för förvaltningen av kulturhistoriska värden i bebyggelse och landskap. Enheten ansvarar också inom verksamhetsområdet Information och kunskap för myndighetens arbete med runforskning med syfte att tillföra forskningsområdet ny kunskap om runinskrifter och deras kulturhistoriska sammanhang.

Christian Runeby
Enhetschef
08-5191 81 90

Camilla Altahr-Cederberg
Utredare
Byggnadsvård
08-5191 82 31

Anna Donarelli
Utredare
Klimatanpassning
08-5191 83 45

Laila Kitzler Åhfeldt
Forskare
Runinskriptioner
08-5191 80 80

Magnus Källström
Forskare
Runinskriptioner
08-5191 83 84

Lennart Nilsson
Utredare
Landskapsvård
08-5191 83 78

Mattias Schönbeck
Utredare
Fornminnesvård
08-5191 83 42

Helen Simonsson
Utredare
Kulturvård
08-5191 83 39

Therese Sonehag
Utredare
Kulturvård
08-5191 84 14

Åsa Thorsell
Utredare
Kulturvård
08-5191 83 46

Samlingar och utställningar

Enheten Samlingar och utställningar främjar museernas arbete med samlingsförvaltning och utställningsverksamhet. Det handlar om rådgivning, metodutveckling och kunskapsdelning inom bland annat riskhantering, pedagogik och gestaltning. Vi genomför även samarbetsprojekt där flera olika museer och kulturarvsaktörer deltar för att stödja utvecklingen inom såväl bevarande som förmedling av kulturarvet.

Gunilla Lagnesjö
Enhetschef
08-5191 83 20

Charlotte Ahnlund Berg
Utredare
Utställningar
08-5191 83 61

Alissa Anderson
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 07

Annika Carlsson
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 51

Ingela Chef Holmberg
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 68

Kicki Eldh
Utredare
Utställningar
08-5191 83 66

Gabriella Ericson
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 85 75

Erika Hedhammar
Utredare
Riskhantering
08-5191 83 73

Carola Häggström
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 71

Maria Rossipal
Utredare
08-5191 83 97

Mathias Strömer
Utredare
Utställningar
08-5191 83 65

Lina Wennersten
Utredare
Utställningar
08-5191 83 64

Teknik och vetenskap

Enheten för Teknik och vetenskap driver praktiknära utveckling inriktad på nya metoder och tekniklösningar till nytta för museer och andra kulturarvsinstitutioner, med fokus på konserveringsvetenskapliga och utställningstekniska frågor. Verksamheten omfattar de nationella resurserna Kulturarvslaboratoriet och Utställningsverkstaden för genomförande av samarbetsprojekt. Enheten medverkar också i europeisk och nationell standardisering och utvecklar samarbeten med andra organisationer kring natur- och tvärvetenskapliga kulturarvsfrågor.

Stefan Nilsson
Enhetschef
08-5191 81 97

Patricia Bojanowski
Koordinator
08-5191 82 20

Jonas Eriksson
Utredare
08-5191 83 53  

Jesper Cederlund
Sakkunnig
Utställningsteknik, belysning och el
08-5191 88 01

Oscar Engberg
Sakkunnig
Utställningsteknik, medieteknik
08-5191 88 02

Marei Hacke
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 81 15

Kathrin Hinrichs Degerblad
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 80 25

Gustav Löfgren
Sakkunnig
Utställningsteknik, design och material
08-5191 88 03

Magnus Mårtensson
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 76

Sara Norrehed
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 17

Tom Sandström
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 74

Kaj Thuresson
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 80 41