Två kvinnor står lutade över en dator och en läsplatta i ett rum med hyllor och museiföremål.
Johanna Pietkäinen från Gotlands museum och Lisa Berg från Riksantikvarieämbetet diskuterar digitalisering. Foto: (CC BY)

Digital omställning på museiområdet – sammanfattning av 2023 

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi arbetar för visionen om ett långsiktigt användbart och sammanlänkat digitalt kulturarv för dagens och framtidens användare.

Att stödja museerna i arbetet med det digitala kulturarvet, och med att utveckla museiverksamheterna utifrån de nya förväntningar som ställs på museerna i en digital tid, är en av myndighetens prioriteringar under de närmaste åren. För att kunna styra och samordna arbetet har Riksantikvarieämbetet inrättat ett program för digital omställning på museiområdet.

Inom programmet pågår just nu ett antal insatser som handlar om nationell samordning, digital infrastruktur och kompetensutveckling. Vi vill gärna att du som är intresserad av arbetet ska kunna följa det över tid. Vi publicerar nyheter och lägesrapporten här på Riksantikvarieämbetets hemsida samt via myndighetens sociala medier och nyhetsbrev för museer – följ oss gärna för att hålla dig uppdaterad.

Nationell strategi för digitalt kulturarv

Under hösten 2023 har vi varit ute på en turné runtom i landet för att samla in synpunkter och tankar från landets kulturarvsaktörer på det utkast till en nationell strategi för digitalt kulturarv som vi har tagit fram. Turnén bestod av träffar på plats i Stockholm, Kristianstad, Luleå och Göteborg samt en avslutande digital träff, och riktade sig till personer som arbetar på en kulturarvsinstitution med strategiska frågor kopplade till digitalisering av kulturarvet.

Närmare 300 personer deltog på träffarna och vi är oerhört glada över all återkoppling vi har fått från deltagarna – det kommer att vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet med strategin.

Läs också ”Stort intresse för nationell strategi för digitalt kulturarv.” 

Vi sammanställer just nu alla underlag från turnén och kommer under vintern att fortsätta arbetet med att utveckla strategin. Målet är att kunna publicera en första version av strategin under våren 2024. I samband med det kommer vi att lansera ett nationellt nätverk för digitalt kulturarv som arbetar med att omsätta strategin i praktiken.

Nyutveckling av K-samsök

K-samsök är en digital infrastruktur som tillgängliggör kulturarvsdata från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Här finns mer än tio miljoner objekt som till exempel museiföremål, lämningar, bildsamlingar och arkivhandlingar. K-samsök är viktig del av en digital omställning på museiområdet eftersom K-samsök hanterar öppna länkade kulturarvsdata – en förutsättning för ett sammanlänkat, tillgängligt kulturarv.

Just nu pågår ett stort utvecklingsprojekt som syftar till att modernisera K-samsöks infrastruktur från grunden. Utvecklingen av K-samsök är planerad att sätta i gång i början av 2024. Arbetet kommer att genomföras av Riksantikvarieämbetets utvecklare, med hjälp av externa konsulter och i nära samarbete med partners och målgrupper. Just nu ligger ett avrop ute för externa resurser för hjälp i utvecklingsarbetet.

Digitala Museilyftet

Det regionala kompetensutvecklingsprojektet Digitala Museilyftet delfinansieras av Europeiska socialfonden.
Syftet med projektet är att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden och göra organisationerna mer rustade för de nya förväntningar som ställs på dem i en modern, digital tid.

Under projektperioden 2023–2026 kommer vi att lansera tre utbildningspaket inom digitaliseringsområdet för medarbetare på centralmuseerna i Stockholmsregionen.

Våren 2024 lanseras det första paketet – en ledarskapsutbildning som riktar sig till museernas chefer. Utbildningen syftar till att fördjupa chefernas kunskaper inom förändrings- och innovationsledning kopplat till digital omställning samt hållbar kompetensförsörjning.

Planeringen för ledarskapsutbildningen är i full gång, inklusive pågående upphandling av en digital lärplattform som kommer att utgöra basen för hela kompetenslyftet. Ledarskapsutbildningen inleds med en heldag i Stockholm den 8 april och kompletteras med digitala kurser tillgängliga via lärplattformen.

Samtidigt har arbetet med två testbäddar påbörjats tillsammans med ArkDes och Världskulturmuseerna. Dessa testbäddar fokuserar på innovativ metodutveckling för ett sammanlänkat kulturarv. Resultaten från testbäddarna kommer att dokumenteras och utgöra grunden för en spetsutbildning.
Alla utbildningspaket kommer att ha öppen licens och på sikt kunna spridas även nationellt.

Analys av museernas digitala förmedling 2023

I mitten av november har vi även gått ut med en uppföljande enkät som rör museernas digitala förmedling och behov av stöd i detta arbete. Enkäten vänder sig till dig som jobbar med utställningar, visningar eller tillgängliggörande av museets samlingar och innehåll. Sista svarsdag är förlängd till 15 december 2023. Välkommen att svara på och dela enkäten vidare – tack på förhand!

Två män står vid en skärm och presenterar för andra personer som sitter vid olika bord i en lokal.
Strategidagen i Luleå, Kulturens hus, oktober 2023. Foto: (CC BY)