Två unga personer som sitter på en bänk med en surfplatta.
Social gemenskap och digital interaktion. Foto: (CC BY)

Räkna med kulturarvet

Våren 2023 ger Riksantikvarieämbetet ut en ny upplaga av rapporten Räkna med kulturarvet. Rapporten ska sprida kunskap om och väcka intresse för kulturarvets betydelse för samhällsutvecklingen. Genom det fördjupande temat klimat, exemplifieras också hur kulturarv och kulturarvssektorn kan vara en tillgång i klimatarbetet.

Kulturarvet har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Det omfattar många olika områden och kan därför skapa värden på flera olika sätt. Inte minst kan kulturarvet ha en viktig roll i klimatarbetet genom att erfarenheter, kunskaper och metoder sprids och tas tillvara inför hotande klimatförändringar.

Räkna med kulturarvet 2023

Rapporten Räkna med kulturarvet ska visa bland annat hur kulturarvet kan vara en tillgång i utvecklingen av platser, kulturmiljöers betydelse för biologisk mångfald, museernas bidrag till att skapa delaktighet och hembygdsrörelsens betydelse för lokal identitet.

Under arbetets gång har Riksantikvarieämbetet i sina sociala medier efterfrågat tips från allmänheten på inspirerande insatser som kan utgöra lärande exempel på kulturarvet som värdeskapare – och en rad spännande tips lämnades in.

Målgruppen är bred, och innefattar både de som är nyfikna på området och möter det för första gången, men också de som är mer initierade och själva verksamma inom området, såsom regioner, länsstyrelser, kommuner, museer och exploatörer.

I likhet med den tidigare Räkna med kulturarvet (2017) bygger denna rapport på aktuella siffror och befintliga kunskapsunderlag.

Räkna med kulturarvet 2017

Kulturarv har stor betydelse för såväl turism och tillväxt som miljö och allas delaktighet i samhället. Rapporten beskriver hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. På alla områden är kulturarv en kraft att räkna med.

Kulturarv finns överallt där människor har levt. Dessa spår kan spänna från det mest vardagliga i form av en betad hage, en arbetsplats i en äldre byggnad till storslagna monument som lockar besökare från hela världen. Spåren kan användas för att berätta något om den tid som varit men också något om vad vi värdesätter idag och varför.

Kulturarv är idag närvarande på många olika sätt – från näringslivsutveckling och turism, via attraktiva livsmiljöer, till deltagande i samhället. Mångfalden av kulturarv kommer av att människor skapar, använder och omtolkar det. Nya årsringar bildas och nya lager av betydelser läggs till vilket formar såväl vår samtid som vår gemensamma framtid.

Rapporten Räkna med kulturarvet: Kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling är fri att sprida och finns att beställa som print on demand eller ladda ned som PDF via DiVA.