Representanter från Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Kalmar län diskuterar pågående revideringsarbete i Borgholms kommun. Foto: ( CC BY)

Om riksintressen för kulturmiljövården

I Riksantikvarieämbetets uppdrag ingår att ha den nationella uppsikten över riksintressen för kulturmiljövården. Vi fattar också beslut om revideringar och om anspråk nya områden ska komma till eller om områden ska avstås. 

Genom tydliga exempel på olika verksamheter och processer, från forntid till nutid, ska riksintresseanspråken tillsammans ge en bild av hela landets kulturhistoria. Bruksmiljöer, stadskärnor, äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är exempel områden som kan pekas ut som riksintressen för kulturmiljövården.

  Så ser ansvaret för kulturmiljövårdens riksintressen ut

  • Riksantikvarieämbetet har den nationella uppsikten. Vi fattar också beslut om revideringar och om nya områden ska komma till eller om områden ska utgå.
  • Länsstyrelsen har den regionala uppsikten och tar även fram förslag till revideringar.
  • Boverket har den allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och vattenområden.
  • Kommunen ska i översiktsplanen ange hur riksintressena ska tillgodoses.

  Om du vill läsa mer

  Riksintressen för kulturmiljövård regleras av 3 kap 6 § miljöbalken: miljöbalken (1998:808).

  I hushållsförordningen hittar du ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna: förordningen om hushållning med mark och vattenområden (SFS 1998:896).

  Länsstyrelsen har information om riksintressen enligt 4 kap miljöbalken: miljöbalken (1998:808).

  Boverket har mer information om riksintressen.

   

   

  Relaterad information

  Riksintressen för kulturmiljövård regleras av 3 kap 6 § miljöbalken: miljöbalken (1998:808)

  I hushållsförordningen hittar du ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna: förordningen om hushållning med mark och vattenområden (SFS 1998:896).

  Länsstyrelsen har information om riksintressen enligt 4 kap miljöbalken: miljöbalken (1998:808)

  Boverket har mer information om riksintressen