Huseby bruk i Kronobergs län. Mjölkvarnen med landsvägsbron. Foto: ( CC BY)

Om riksintressen för kulturmiljövården

I Riksantikvarieämbetets uppdrag ingår att ha den nationella uppsikten över riksintressen för kulturmiljövården. Vi fattar också beslut om revideringar av riksintresseanspråk och om nya områden ska komma till eller om områden ska avstås.  

Genom tydliga exempel på olika verksamheter och processer, från forntid till nutid, ska riksintresseanspråken tillsammans ge en bild av hela landets kulturhistoria. Bruksmiljöer, stadskärnor, äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är exempel områden som kan pekas ut som riksintressen för kulturmiljövården.

Antal och areal

Det finns cirka 1 470 riksintresseanspråk för kulturmiljövården. Kulturmiljöerna finns spridda i landets alla delar, men med en större koncentration i kustområden, Mälardalen, Västgötaslätten, Öland, Gotland och Storsjöbygden. Variationen i antalet anspråk är stor mellan länen, bland annat beroende på länens storlek och tidigare sammanslagningar av län.

Det samlade areella anspråket som riksintressanta kulturmiljöer står för är cirka fyra procent av rikets totalareal. Skogsmark är den dominerande markanvändningen inom riksintresseanspråken, följt av åker- och betesmark. Ungefär 70 procent av de areella anspråken består av skog och drygt 20 procent av åker eller betesmark. Majoriteten av anspråken ligger i områden utan exploateringstryck från tätorter. Drygt tre procent av de areella anspråken för kulturmiljövården består av bebyggd mark.

Så ser ansvaret ut

  • Riksantikvarieämbetet har den nationella uppsikten. Vi fattar också beslut om revideringar och om nya områden ska komma till eller om områden ska utgå. Myndigheten ansvarar för riksintressen enligt 3 kap. 6§ miljöbalken.
  • Länsstyrelsen har den regionala uppsikten och tar även fram förslag till revideringar. Länsstyrelsen ansvarar också för riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken. Sådana riksintresseområden finns angivna direkt i lagen.
  • Boverket har den allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och vattenområden.
  • Kommunen ska ange i översiktsplanen hur riksintressena ska tillgodoses.

När du vill veta mer