Energismart information om solpanelerna som installerats på The Mansion House, Dublin.Energismart information om solpanelerna som installerats på The Mansion House, Dublin.Foto: Therese Sonehag (CC BY)

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

För att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska fortsätta att nyttjas och bevaras är energieffektivisering, på lång sikt, en förutsättning.

Klimat- och miljöpåverkan och politiska mål, lagar och regler för energieffektivisering påverkar det befintliga byggnadsbeståndet, däribland kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Hur kan man minska energianvändningen och miljöpåverkan i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan att förstöra dess kulturhistoriska värden?

Hållbar utveckling

Att nyttja och underhålla är att vårda. Befintliga byggnader innehåller inneboende energi som man kan dra fördel av så länge det används, men om huset rivs är det förbrukat. På samma sätt är bibehållandet av enskilda byggnadsdelar energibesparande. Ur ett livscykelperspektiv är bevarandet och underhållet av redan befintliga material att föredra framför utbyte mot nytillverkade, eftersom bruksnyttan av den energi som krävdes vid tillverkningstillfället kan förlängas på detta sätt.

Ett näraliggande exempel är energieffektiviseringslösningar kopplade till värmeläckage vid fönster och dörrar. Byte av fönster och dörrar kan ge miljövinster sett till U-värden, men förbrukar energi vid tillverkningsprocess och transport, medan en varsam effektivisering av befintliga konstruktioner kan ge något sämre U-värden, men ett bredare spektrum miljövinster samtidigt som kulturmiljöhänsyn på ett bättre sätt kan tillgodoses. Byggnadsvirke och andra organiska material innehåller bunden koldioxid som vid en rötprocess eller förbränning frigörs till atmosfären. Den koldioxiddepå som skapas av vidmakthållandet av träkonstruktioner och andra organsika material bidrar på så sätt till minskade nettoutsläpp av växthusgaser.

Varsam energieffektivisering

Varsamma och effektiva åtgärder som minskar energiförbrukningen innebär att husen bevaras och kan fortsätta att nyttjas till en överkomlig kostnad. Dessa åtgärder kräver en avvägning mellan bevarande, energibesparing och behov. Det finns inga nationella riktlinjer eller handböcker för hur varsam energieffektivisering ska gå till i praktiken men det pågår forskning inom programmet Spara och Bevara och Svenska byggnadvårdsföreningen har tagit fram ”Energiboken-Energieffektivisering för småhusägare”.

Vidare pågår arbete med att ta fram en europeisk standard som du kan läsa mer om längre ned på sidan. Det finns flera rapporter idag som visar t.ex. att fönsterrenovering lönar sig – både energi- och miljömässigt. I högerspalten finns länkar till sidor med råd kring energibesparing och renovering.

Kontakt: Therese Sonehag, therese.sonehag@raa.se

 

Dela sidan på