Målgrupper

Standarderna inom området ”Bevarande av kulturarv” riktar sig till alla som arbetar med kulturvårdsfrågor och till branscher som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kulturarvet. De fungerar som process- och metodstöd i såväl löpande förvaltning, som i upphandling, planering, utförande och dokumentation av åtgärder.

Standarder är relevanta för myndigheter, länsstyrelser, kommuner, stift, museer och företag samt för byggnadsvårdare, arkitekter, konservatorer, ingenjörer, med flera. Med standarder som verktyg blir det enklare att jämföra resultat, ange riktvärden och utbyta tjänster och erfarenheter kring de utmaningar som rör bevarandet av det fysiska kulturarvet. För att underlätta finns det ett 50-tal europeiska standarder inom kulturarvsområdet.

Standarder som stöd vid klimatanpassning

Vårt kulturarv, våra byggnader, fornlämningar, kyrkor och museisamlingar ska finnas kvar till våra barn och barnbarn. Vilka klimatanpassningsåtgärder, material, metoder och produkter vi väljer idag som förvaltare, fastighetsägare eller entreprenörer, påverkar om kulturvärdena bevaras till framtiden. En väl underhållen fastighet är bättre rustad att möta klimatförändringarna. Och att välja åtgärder som bevarar kulturvärden bidrar ofta både till trivsel och till högre fastighetsvärden, eftersom många, både privatpersoner och företag vill leva och verka i områden eller städer med stora kulturhistoriska värden. På Europanivå har man tagit fram ett flertal standarder som fungerar som vägledningar och checklistor, färdiga att använda exempelvis inför ombyggnation, upphandling, laboratorietester av material eller vid vård och förvaltning av objekt med kulturhistoriska värden. Alla standarder skrivs på engelska, ett tiotal är översatta till svenska och fler är på gång.

Standarder är en del i arbetet i Riksantikvarieämbetets antagna ”Handlingsplan för klimatanpassning” samt till Agenda 2030, delmål 11.4 ”Skydda världens natur- och kulturarv” och delmål 12.2 ”Hållbar förvaltning och ett effektivt utnyttjande av världens resurser”.

Ta del av standarder utan kostnad

Tack vare ett avtal mellan SIS och Riksantikvarieämbetet är det möjlighet att ta del av dessa standarder utan kostnad. Standarderna kan läsas av privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer, läs mer under Läsa standarder.

Informationsblad - standarder inom kulturarvsområdet Visa eller stäng

Här finns informationsblad till några av de vanligaste standarderna. Observera att detta inte är själva standarden utan en kortfattad information om dess innehåll.

Information inom arkeologi
Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ

Information för byggnadsvård
Standarder för bevarande av kulturarv inom byggnadsvård

Allmänna informationsblad

Flyttbart kulturarv

Generella termer och definitioner

Kulturvårdsprocess -Beslut, planering och implementering

Historiska träkonstruktioner

Historiska träkonstruktioner -Riktlinjer för att på plats bedöma bärande träkonstruktioner

Klimat, miljö och belysning

Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader

Riktlinjer för hantering av
miljöförhållanden – Rekommendationer för montrar till
utställning och bevarande av kulturarv – Del 1: Allmänna krav

Riktlinjer för ljussättning av utställningar

Specifikationer för styrning av inomhusklimat Del 1: Riktlinjer för uppvärmning kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse

Porösa oorganiska material

Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material

Artificiellt åldrande genom
simulerad solstrålning av ytan av obehandlade eller
behandlade porösa oorganiska material

Rengöring av porösa oorganiska material – Rengöring av kulturminnen med laserteknik

Ytskydd för porösa
oorganiska material – Tekniska och kemiska
datablad för vattenavvisande produkter 

Samlingar och magasin

Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar

Skådemagasin: Rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik

Skadedjur

Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet IPM

Tillståndsbedömning och provtagning

Metodik för provtagning från kulturobjekt -Generella krav och riktlinjer

Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv

Tillståndsbedömning av fast kulturarv

Transport

Packmetoder för transport

Transportmetoder

Upphandling

Upphandling av bevarandetjänster