Om Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets vision är att alla tänker i tid. Vi vill att alla människor ska tänka i tid för att kunskapen om kulturarvet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Vi är alla beroende av vårt förflutna för att förstå samtiden och framtiden.

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Vi lyder under Kulturdepartementet.

Hos oss jobbar ca 240 medarbetare som leder och stödjer det nationella arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet så att de nationella kulturmiljömålen uppnås. Våra ledord är samverkan, öppenhet och professionalism. Målet med vårt arbete är en samhällsutveckling som ser till dagens behov utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Enligt de nationella kulturmiljömålen ska kulturmiljöarbetet främja:

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

I vårt uppdrag ingår även att främja kunskapsförsörjning och bedriva informations- och rådgivningsverksamhet. Vi förvaltar också nationella databaser för kulturhistorisk information så som Fornsök, Kringla, Samla, Aktuell Arkeologi, K-samsök och Bebyggelseregistret.

Fler exempel på vad vi gör
Riksantikvarieämbetet initierar, leder och deltar i olika typer av samarbeten och projekt kring kulturarv och kulturmiljö, såväl inom som utom landets gränser. Myndigheten fördelar bidrag till länsstyrelserna för vidarefördelning till insatser för bland annat byggnadsvård, fornvård, kulturreservat och arkeologiska insatser. Myndigheten fördelar även bidrag till ideella organisationer och arbetslivsmuseer. Genom forskningsanslaget stödjer myndigheten ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett aktivt forskningsområde i många akademiska miljöer.

Riksantikvarieämbetet har ett kulturvårdslaboratorium som är anpassat för kulturmiljövårdens och museernas behov. Vårt arkiv och bibliotek har enorma mängder information som riktar sig till både allmänheten och forskare.

Riksantikvarieämbetet har ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till verksamhetsområdet och ska vara samlande, stödjande och pådrivande i dessa frågor.

Här finns vi och så låter vi
Vi finns i Stockholm, Visby och Tumba och vi driver även besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala museum.

Är du nyfiken på att höra hur vi låter ska du lyssna till vår podcast K-podd.

 

 

Dela sidan på