Gånggriften Girommen på Ekornavallen i Västergötland.Gånggriften Girommen på Ekornavallen i Västergötland.Foto: Jan Norrman (CC BY)

Arkeologi, fornlämningar och fynd

Spåren av det förflutna finns runt omkring oss. I det öppna landskapet, i gläntan i skogen och mitt inne i storstaden. Fornlämningar och andra kulturlämningar berättar om de människor som levt före oss och om hur dagens samhälle vuxit fram. Det kan vara ett skeppsvrak på havets botten eller en milstolpe längs landsvägen, Uppsala högar eller en boplats från stenåldern.

Arkeologi kan beskrivas som studiet av äldre tiders kulturer, samhällen och människor. Det är en vetenskap som studerar materiell kultur från äldre tider. En viktig del av källmaterialet utgörs av förhistoriska och historiska lämningar, både sådana som finns kvar i landskapet och de föremål som finns i museernas magasin, liksom den kunskap som finns samlat i arkiv och bibliotek.

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Riksantikvarieämbetet verkar för att fornlämningar och andra historiska spår i landskapet skyddas och vårdas på bästa sätt. Riksantikvarieämbetet har också till uppgift att bygga upp, förvalta och förmedla kunskapen om landets fornminnen. Mycket material finns idag digitalt och ett arbete pågår att tillgängliggöra mer av det arkeologiska källmaterialet.

De kända fornlämningarna finns registrerade i fornminnesregistret som är tillgängligt genom Fornsök. I Riksantikvarieämbetets arkiv finns dokumentationsmaterial och rapporter från arkeologiska undersökningar, rapporter från de senaste åren finns digitalt tillgängliga i Samla. I Vitterhetsakademins bibliotek finns arkeologiska publikationer som kan sökas genom katalogen Vitalis. En sökfunktion som samlar många olika databaser är Kringla där bl.a. arkeologiska fynd är sökbara. Många fotografier av fornlämningar och andra kulturmiljöer finns i Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild.

Dela sidan på